Externa effekter

Vad är externa effekter? Externa effekter uppstår när en handling påverkar andra människor än de som är direkt involverade. Ett vanligt exempel är utbildning. En hög utbildningsnivå hos befolkningen har en positiv effekt på samhället och gynnar fler än de som utbildar sig. Ett annat exempel är rökning. Förutom att rökaren själv utsätter sig för hälsorisker, påverkas personer i rökarens närhet av så kallad passiv rökning vilket även kan skada deras hälsa. Externa effekter kan alltså vara både positiva och negativa.

Varför uppstår marknadsmisslyckanden som följd av externa effekter? Marknadsmisslyckanden uppstår när varor är prissatta på ett sätt som inte är samhällsoptimalt. Som tidigare konstaterat har utbildning positiva externaliteter. I Sverige finansieras utbildningssystemet av offentlig sektor men om man i stället förställer sig att utbildning hade bekostats direkt av dig som privatperson, hur hade det påverkat samhället?

Dyr utbildning leder till att färre skulle haft möjlighet att gå i skolan och antalet utbildade skulle understiga den samhällsoptimala jämvikten. Genom att offentlig sektor betalar för de positiva samhällseffekterna som utbildning medför utbildar sig fler vilket gynnar samhället.

Tvärtom orsakar utsläpp av växthusgaser negativa externa effekter eftersom det orsakar klimatförändringar. Negativa externa effekter hanteras på precis motsatt sätt. I stället för att göra det billigare att konsumera varan eller tjänster gör man det dyrare. Till exempel används skatter på utsläpp för att göra så att en mer samhällsoptimal kvantitet konsumeras. Diagrammet nedan visar en negativ extern effekt. I marknadsjämvikten där utbud och efterfrågan möts, konsumeras mer än vad som är samhällsoptimalt. Det samhällsoptimala priset och kvantiteten illustreras av den blå linjen. Genom att lägga en skatt på utbudet blir priset högre vilket minskar efterfrågan och en mer samhällsoptimal kvantitet konsumeras.

För att åtgärda marknadsmisslyckanden kan man använda ekonomiska incitament för att försöka styra konsumtionen till det som är samhällsoptimalt. Vad som är samhällsoptimalt och hur mycket åtgärder som krävs för att uppnå det kan vara väldigt svårt att förutse. Ingrepp på marknaden leder också ofta till dödviktsförluster. Lär dig mer om dödviktsförluster.