Partiernas budgetförslag

Hittills har det kommit in budgetförslag från samtliga allianspartier och från Sverigedemokraterna. Här får du en snabbgenomgång av dessa budgetmotioner och jämförelser med övergångsregeringens budget.

Övergångsregeringens budget innehöll få förslag på skatteområdet, något vi redan uppmärksammat på Ekonomifakta. Oppositionens förslag är desto rikare på dessa. Här ryms förändringar av brytpunkten, avskaffad värnskatt och förändringar av jobbskatteavdraget.

Samtliga partiers budgetar är mer expansiva än övergångsbudgeten, vilket syns i att det finansiella sparandet är negativt i samtliga fall. Nedan ser vi hur förslagen påverkar den offentliga sektorns inkomster, utgifter och nettot av dessa, det finansiella sparandet.

Att bara titta på de aggregerade utgifterna eller inkomsterna kan dock leda fel om man vill veta hur stora förändringar som en budget innebär. Det beror på att en ökning av vissa utgifter och en minskning av andra tar ut varandra när man räknar samman totalsumman. Exempelvis skjuter Centerpartiet till 2,1 miljarder till Rättsväsendet men sparar 2 miljarder på Arbetsmarknad och arbetsliv i förhållande till övergångsbudgeten. Sammantaget påverkas de totala utgifterna endast av en ökning på 0,1 miljarder även om den totala förändringen uppgick till 4,1 miljarder. Ytterligare uppdelning av utgiftsområdena kan i sin tur avslöja fler förändringar som summerar till områdets totalsiffra.

Nedan listar vi partiernas förslag till inkomster och utgifterna i förhållande till övergångsbudgeten, samt beskriver de mest omfattande förslagen sett till budgetpåverkan. Genom att klicka på inkomster eller utgifter kan du studera statsbudgeten i detalj.

Centerpartiet

På inkomstsidan föreslår Centerpartiet ett förstärkt jobbskatteavdrag på 2 000 kronor per person och år samt att avskaffa den särskilda löneskatten för personer över 65 som regeringen Löfven införde. Den största utgiftsökningen jämfört med övergångsbudgeten lägger Centerpartiet på Försvarsmakten som tilldelas 3,5 miljarder kronor extra. Under 2020 och 2021 tillkommer ytterligare 6,4 respektive 10,8 miljarder.

Centerpartiets statsbudget Miljoner kronor

 • Inkomster -10 689
  • 1100 Direkta skatter på arbete -7 122,0
   • 1111 Statlig inkomstskatt 309,0
   • 1115 Kommunal inkomstskatt 707,0
   • 1120 Allmän pensionsavgift 24,0
   • 1130 Artistskatt 0,0
   • 1140 Skattereduktioner -8 162,0
  • 1200 Indirekta skatter på arbete -3 626,0
   • 1210 Arbetsgivaravgifter -1 129,0
   • 1240 Egenavgifter 0,0
   • 1260 Avgifter till premiepensionssystemet -17,0
   • 1270 Särskild löneskatt -2 480,0
   • 1280 Nedsättningar 0,0
   • 1290 Tjänstegruppliv 0,0
  • 1300 Skatt på kapital 470,0
   • 1310 Skatt på kapital, hushåll 37,0
   • 1320 Skatt på företagsvinster 433,0
   • 1330 Kupongskatt 0,0
   • 1340 Avkastningsskatt 0,0
   • 1350 Fastighetskatt 0,0
   • 1360 Stämpelskatt 0,0
  • 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 80,0
   • 1410 Mervärdesskatt, hushåll -50,0
   • 1420 Skatt på alkohol och tobak 0,0
   • 1430 Skatt på energi och miljö 380,0
   • 1440 Koldioxidskatt -250,0
   • 1450 Övriga skatter på energi och miljö 0,0
   • 1470 Skatt på vägtrafik 0,0
   • 1480 Övriga skatter 0,0
  • 1500 Skatt på import 0,0
  • 1600 Restförda och övriga skatter 340,0
  • 1700 Avgående poster, skatter till EU 0,0
  • Offentliga sektorns skatteintäkter (periodiserat) -9 858,0
  • 1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -731,0
  • Statens skatteintäkter (periodiserat) -10 589,0
  • 1900 Periodiseringar 0,0
  • 1000 Statens skatteinkomster -10 589,0
  • Övriga inkomster (kassamässigt) -100,0
   • 2000 Inkomster av statens verksamhet -100,0
   • 3000 Inkomster av försåld egendom 0,0
   • 4000 Återbetalning av lån 0,0
   • 5000 Kalkylmässiga inkomster 0,0
   • 6000 Bidrag m.m. från EU 0,0
   • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet 0,0
   • 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0,0
 • Utgifter +3 210
  • Rikets styrelse 10,0
  • Samhällsekonomi och finansförvaltning -124,0
  • Skatt, tull och exekution 10,0
  • Rättsväsendet 2 100,0
  • Internationell samverkan 0,0
  • Försvar och samhällets krisberedskap 3 484,0
  • Internationellt bistånd 0,0
  • Migration -1 270,0
  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg 300,0
  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning -584,0
  • Ekonomisk trygghet vid ålderdom -400,0
  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn 7,0
  • Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 0,0
  • Arbetsmarknad och arbetsliv -2 013,0
  • Studiestöd -420,0
  • Utbildning och universitetsforskning -680,0
  • Kultur, medier, trossamfund och fritid 0,0
  • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik -3 375,0
  • Regional tillväxt 0,0
  • Allmän miljö- och naturvård 700,0
  • Energi 0,0
  • Kommunikationer 0,0
  • Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2 045,0
  • Näringsliv 0,0
  • Allmänna bidrag till kommuner 3 420,0
  • Statsskuldsräntor m.m. 0,0
  • Avgiften till Europeiska unionen 0,0

Du kan läsa Centerpartiets budget i sin helhet här

Kristdemokraterna

I Kristdemokraternas budget sänks inkomstskatten med upp till 3 200 kronor. Förslaget kostar 15 miljarder år 2019 och ingår i posten Skattereduktioner. På utgiftssidan är Hälsovård, sjukvård och social omsorg den största posten jämfört med övergångsbudgeten. Här ryms bland annat en ny och förstärkt kömiljard på 3 miljarder och satsningar på löner för sommarpersonal på 2,5 miljarder.

Kristdemokraternas statsbudget Miljoner kronor

 • Inkomster -8 464,4
  • 1100 Direkta skatter på arbete -28 182,0
   • 1111 Statlig inkomstskatt -2 729,0
   • 1115 Kommunal inkomstskatt 1 854,0
   • 1120 Allmän pensionsavgift -183,1
   • 1130 Artistskatt 0,0
   • 1140 Skattereduktioner -27 124,0
  • 1200 Indirekta skatter på arbete 2 770,5
   • 1210 Arbetsgivaravgifter 5 157,5
   • 1240 Egenavgifter 100,0
   • 1260 Avgifter till premiepensionssystemet -7,0
   • 1270 Särskild löneskatt -2 480,0
   • 1280 Nedsättningar 0,0
   • 1290 Tjänstegruppliv 0,0
  • 1300 Skatt på kapital 2 658,0
   • 1310 Skatt på kapital, hushåll 610,0
   • 1320 Skatt på företagsvinster -240,0
   • 1330 Kupongskatt 0,0
   • 1340 Avkastningsskatt 0,0
   • 1350 Fastighetskatt 2 288,0
   • 1360 Stämpelskatt 0,0
  • 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 16 060,0
   • 1410 Mervärdesskatt, hushåll 14 580,0
   • 1420 Skatt på alkohol och tobak 800,0
   • 1430 Skatt på energi och miljö 240,0
   • 1440 Koldioxidskatt -30,0
   • 1450 Övriga skatter på energi och miljö 470,0
   • 1470 Skatt på vägtrafik 0,0
   • 1480 Övriga skatter 0,0
  • 1500 Skatt på import 0,0
  • 1600 Restförda och övriga skatter 0,0
  • 1700 Avgående poster, skatter till EU 0,0
  • Offentliga sektorns skatteintäkter (periodiserat) -6 693,5
  • 1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 670,9
  • Statens skatteintäkter (periodiserat) -8 364,4
  • 1900 Periodiseringar 0,0
  • 1000 Statens skatteinkomster -8 364,4
  • Övriga inkomster (kassamässigt) -100,0
   • 2000 Inkomster av statens verksamhet -100,0
   • 3000 Inkomster av försåld egendom 0,0
   • 4000 Återbetalning av lån 0,0
   • 5000 Kalkylmässiga inkomster 0,0
   • 6000 Bidrag m.m. från EU 0,0
   • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet 0,0
   • 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0,0
 • Utgifter +6 787,8
  • Rikets styrelse -70,5
  • Samhällsekonomi och finansförvaltning -133,0
  • Skatt, tull och exekution 160,0
  • Rättsväsendet 1 900,0
  • Internationell samverkan -45,0
  • Försvar och samhällets krisberedskap 1 105,0
  • Internationellt bistånd 8,5
  • Migration -930,0
  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg 9 875,6
  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning -794,0
  • Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 141,0
  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2 878,0
  • Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering -1 124,5
  • Arbetsmarknad och arbetsliv -7 631,1
  • Studiestöd -3 417,0
  • Utbildning och universitetsforskning 1 743,4
  • Kultur, medier, trossamfund och fritid -873,0
  • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik -2 388,0
  • Regional tillväxt 0,0
  • Allmän miljö- och naturvård -2 930,0
  • Energi -190,0
  • Kommunikationer -159,0
  • Areella näringar, landsbygd och livsmedel 432,5
  • Näringsliv -792,6
  • Allmänna bidrag till kommuner 8 074,0
  • Statsskuldsräntor m.m. 0,0
  • Avgiften till Europeiska unionen 0,0

Du kan läsa Kristdemokraternas budget i sin helhet här

Liberalerna

Liberalerna fokuserar på att sänka de statliga inkomstskatterna i sin budget. Kraftigt höjd brytpunkt till 44 400 kronor och slopad värnskatt ryms i de närmare 21 miljarder i skattesänkningar som föreslås. Som vi kunde se i diagrammet högre upp är Liberalernas budget den enda som innebär en minskning av de totala offentliga utgifterna jämfört med övergångsbudgeten. Den största besparingen på utgiftssidan kommer av att man vill avskaffa extratjänsterna, introduktionsjobben och moderna beredskapsjobb, vilket beräknas minska utgifterna med 8,6 miljarder.

Liberalernas statsbudget Miljoner kronor

 • Inkomster -20 589
  • 1100 Direkta skatter på arbete -23 939,7
   • 1111 Statlig inkomstskatt -20 708,0
   • 1115 Kommunal inkomstskatt -200,0
   • 1120 Allmän pensionsavgift 593,3
   • 1130 Artistskatt 0,0
   • 1140 Skattereduktioner -3 625,0
  • 1200 Indirekta skatter på arbete -1 840,0
   • 1210 Arbetsgivaravgifter 549,0
   • 1240 Egenavgifter 100,0
   • 1260 Avgifter till premiepensionssystemet -9,0
   • 1270 Särskild löneskatt -2 480,0
   • 1280 Nedsättningar 0,0
   • 1290 Tjänstegruppliv 0,0
  • 1300 Skatt på kapital 4 241,0
   • 1310 Skatt på kapital, hushåll -600,0
   • 1320 Skatt på företagsvinster -259,0
   • 1330 Kupongskatt 0,0
   • 1340 Avkastningsskatt 0,0
   • 1350 Fastighetskatt 5 100,0
   • 1360 Stämpelskatt 0,0
  • 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 2 113,0
   • 1410 Mervärdesskatt, hushåll 1 390,0
   • 1420 Skatt på alkohol och tobak 0,0
   • 1430 Skatt på energi och miljö 300,0
   • 1440 Koldioxidskatt 810,0
   • 1450 Övriga skatter på energi och miljö 133,0
   • 1470 Skatt på vägtrafik -520,0
   • 1480 Övriga skatter 0,0
  • 1500 Skatt på import 0,0
  • 1600 Restförda och övriga skatter -370,0
  • 1700 Avgående poster, skatter till EU 0,0
  • Offentliga sektorns skatteintäkter (periodiserat) -19 795,7
  • 1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -393,3
  • Statens skatteintäkter (periodiserat) -20 189,0
  • 1900 Periodiseringar 0,0
  • 1000 Statens skatteinkomster -20 189,0
  • Övriga inkomster (kassamässigt) -400,0
   • 2000 Inkomster av statens verksamhet -400,0
   • 3000 Inkomster av försåld egendom 0,0
   • 4000 Återbetalning av lån 0,0
   • 5000 Kalkylmässiga inkomster 0,0
   • 6000 Bidrag m.m. från EU 0,0
   • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet 0,0
   • 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0,0
 • Utgifter -7 077,2
  • Rikets styrelse -122,0
  • Samhällsekonomi och finansförvaltning -174,0
  • Skatt, tull och exekution 122,0
  • Rättsväsendet 3 841,0
  • Internationell samverkan -2,0
  • Försvar och samhällets krisberedskap 4 187,0
  • Internationellt bistånd 0,0
  • Migration -113,0
  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3 989,0
  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning -5 919,0
  • Ekonomisk trygghet vid ålderdom -101,0
  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn 31,0
  • Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering -257,0
  • Arbetsmarknad och arbetsliv -9 202,3
  • Studiestöd -776,0
  • Utbildning och universitetsforskning 2 848,0
  • Kultur, medier, trossamfund och fritid 387,0
  • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik -3 345,9
  • Regional tillväxt -250,0
  • Allmän miljö- och naturvård -2 033,0
  • Energi -979,0
  • Kommunikationer -759,0
  • Areella näringar, landsbygd och livsmedel -422,5
  • Näringsliv -342,5
  • Allmänna bidrag till kommuner 2 102,0
  • Statsskuldsräntor m.m. 39,0
  • Avgiften till Europeiska unionen 0,0

Du kan läsa Liberalernas budget i sin helhet här

Moderaterna

I Moderaternas budget är ett förstärkt jobbskatteavdrag en av de stora posterna på inkomstsidan. Förslaget innebär ett högre jobbskatteavdrag på inkomster över 0,91 prisbasbelopp och ger upp till 2 520 kronor per person och år. Vidare vill de höja brytpunkten till 42 000 kronor vilket innebär att färre skulle betala statlig inkomstskatt. På utgiftssidan är den största posten ökade resurser till kommuner och landsting, en utgiftsökning på 5 miljarder i förhållande till övergångsbudgeten, följt av ökade anslag till försvaret på 3,9 miljarder.

Moderaternas statsbudget Miljoner kronor

 • Inkomster -14 555
  • 1100 Direkta skatter på arbete -13 443,0
   • 1111 Statlig inkomstskatt -3 916,0
   • 1115 Kommunal inkomstskatt -1 520,0
   • 1120 Allmän pensionsavgift 27,0
   • 1130 Artistskatt 0,0
   • 1140 Skattereduktioner -8 034,0
  • 1200 Indirekta skatter på arbete -1 079,0
   • 1210 Arbetsgivaravgifter 180,0
   • 1240 Egenavgifter 0,0
   • 1260 Avgifter till premiepensionssystemet -19,0
   • 1270 Särskild löneskatt -1 240,0
   • 1280 Nedsättningar 0,0
   • 1290 Tjänstegruppliv 0,0
  • 1300 Skatt på kapital 102,0
   • 1310 Skatt på kapital, hushåll -13,0
   • 1320 Skatt på företagsvinster 115,0
   • 1330 Kupongskatt 0,0
   • 1340 Avkastningsskatt 0,0
   • 1350 Fastighetskatt 0,0
   • 1360 Stämpelskatt 0,0
  • 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror -1 628,0
   • 1410 Mervärdesskatt, hushåll 80,0
   • 1420 Skatt på alkohol och tobak 0,0
   • 1430 Skatt på energi och miljö -543,0
   • 1440 Koldioxidskatt -435,0
   • 1450 Övriga skatter på energi och miljö -730,0
   • 1470 Skatt på vägtrafik 0,0
   • 1480 Övriga skatter 0,0
  • 1500 Skatt på import 0,0
  • 1600 Restförda och övriga skatter 0,0
  • 1700 Avgående poster, skatter till EU 0,0
  • Offentliga sektorns skatteintäkter (periodiserat) -16 048,0
  • 1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer 1 493,0
  • Statens skatteintäkter (periodiserat) -14 555,0
  • 1900 Periodiseringar 0,0
  • 1000 Statens skatteinkomster -14 555,0
  • Övriga inkomster (kassamässigt) 0,0
 • Utgifter +2 824,7
  • 1 Rikets styrelse -157,0
  • 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 3,5
  • 3 Skatt, tull och exekution 150,0
  • 4 Rättsväsendet 2 244,0
  • 5 Internationell samverkan 0,0
  • 6 Försvar och samhällets krisberedskap 3 899,0
  • 7 Internationellt bistånd -1 200,0
  • 8 Migration -1 806,0
  • 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 950,0
  • 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 0,0
  • 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 0,0
  • 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 0,0
  • 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering -519,0
  • 14 Arbetsmarknad och arbetsliv -2 900,0
  • 15 Studiestöd -353,8
  • 16 Utbildning och universitetsforskning -288,0
  • 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid -228,0
  • 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik -2 245,0
  • 19 Regional tillväxt 0,0
  • 20 Allmän miljö- och naturvård -1 764,0
  • 21 Energi -396,0
  • 22 Kommunikationer -98,0
  • 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 213,0
  • 24 Näringsliv 120,0
  • 25 Allmänna bidrag till kommuner 6 200,0
  • 26 Statsskuldsräntor m.m. 0,0
  • 27 Avgiften till Europeiska unionen 0,0

Du kan läsa Moderaternas budget i sin helhet här

Sverigedemokraterna

I Sverigedemokraternas budget blir det stora förändringar av inkomstbeskattningen. Begreppet inkomst av pension försvinner vilket innebär att pension skulle beskattas på samma sätt som arbetsinkomster. Detta i kombination med att jobbskatteavdraget förstärks minskar intäkterna med 25 miljarder jämfört med övergångsbudgeten. På utgiftssidan sänks de allmänna bidragen till kommuner med 15,5 miljarder. I den siffran ligger dels en minskning av det kommunala utjämningssystemet på 30,3 miljarder samt ett tillskott på 10 miljarder som kompensation för neddragningar av riktade statsbidragen. 

Sverigedemokraternas statsbudget Miljoner kronor

 • Inkomster -42 278
  • 1100 Direkta skatter på arbete -19 108,0
   • 1111 Statlig inkomstskatt 217,0
   • 1115 Kommunal inkomstskatt 30 309,0
   • 1120 Allmän pensionsavgift -2,0
   • 1130 Artistskatt 0,0
   • 1140 Skattereduktioner -49 632,0
  • 1200 Indirekta skatter på arbete -2 203,0
   • 1210 Arbetsgivaravgifter 281,0
   • 1240 Egenavgifter -4,0
   • 1260 Avgifter till premiepensionssystemet 0,0
   • 1270 Särskild löneskatt -2 480,0
   • 1280 Nedsättningar 0,0
   • 1290 Tjänstegruppliv 0,0
  • 1300 Skatt på kapital 1 683,0
   • 1310 Skatt på kapital, hushåll 900,0
   • 1320 Skatt på företagsvinster 1 473,0
   • 1330 Kupongskatt 0,0
   • 1340 Avkastningsskatt -790,0
   • 1350 Fastighetskatt 100,0
   • 1360 Stämpelskatt 0,0
  • 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 10 427,0
   • 1410 Mervärdesskatt, hushåll 12 460,0
   • 1420 Skatt på alkohol och tobak 0,0
   • 1430 Skatt på energi och miljö -200,0
   • 1440 Koldioxidskatt 1 360,0
   • 1450 Övriga skatter på energi och miljö -1 853,0
   • 1470 Skatt på vägtrafik -1 340,0
   • 1480 Övriga skatter 0,0
  • 1500 Skatt på import 0,0
  • 1600 Restförda och övriga skatter -370,0
  • 1700 Avgående poster, skatter till EU 0,0
  • Offentliga sektorns skatteintäkter (periodiserat) -9 571,0
  • 1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -30 307,0
  • Statens skatteintäkter (periodiserat) -39 878,0
  • 1900 Periodiseringar 0,0
  • 1000 Statens skatteinkomster -39 878,0
  • Övriga inkomster (kassamässigt) -2 400,0
   • 2000 Inkomster av statens verksamhet -2 400,0
   • 3000 Inkomster av försåld egendom 0,0
   • 4000 Återbetalning av lån 0,0
   • 5000 Kalkylmässiga inkomster 0,0
   • 6000 Bidrag m.m. från EU 0,0
   • 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet 0,0
   • 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0,0
 • Utgifter -7 712,8
  • Rikets styrelse -530,2
  • Samhällsekonomi och finansförvaltning 477,0
  • Skatt, tull och exekution 550,0
  • Rättsväsendet 4 769,0
  • Internationell samverkan 20,0
  • Försvar och samhällets krisberedskap 7 501,1
  • Internationellt bistånd -11 273,0
  • Migration -563,1
  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg 5 945,0
  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 4 475,0
  • Ekonomisk trygghet vid ålderdom 6 700,0
  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2 743,0
  • Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering -7 815,3
  • Arbetsmarknad och arbetsliv -2 016,5
  • Studiestöd -880,0
  • Utbildning och universitetsforskning 670,0
  • Kultur, medier, trossamfund och fritid -418,7
  • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik -1 029,0
  • Regional tillväxt 520,0
  • Allmän miljö- och naturvård -3 992,0
  • Energi -755,0
  • Kommunikationer 2 535,0
  • Areella näringar, landsbygd och livsmedel 497,0
  • Näringsliv -293,0
  • Allmänna bidrag till kommuner -15 549,0
  • Statsskuldsräntor m.m. 0,0
  • Avgiften till Europeiska unionen 0,0

Du kan läsa Sverigedemokraternas budget i sin helhet här