Antal företag i Sverige

1 217 423 antal
2022

Inom det svenska näringslivet finns ungefär 1 200 000 företag. Företagen är en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt i en ekonomi. Över tiden har antalet företag ökat, men exakt hur många företag som finns i det svenska näringslivet är inte alltid helt lätt att veta. Det handlar till stor del om vad man räknar som ett företag.

Diagrammet visar antalet företag i Sveriges näringsliv. Företagsstocken i Sverige har en ökande trend. Mellan 2003 och 2010 växte antalet företagnäringslivet med ungefär 120 000 företag, en ökning på cirka 15 procent. 2011 var ökningen av antalet företag mycket stor. Till viss del beror det på att kraven förändrats för vilka företag som anses verksamma. Förändringen påverkar främst antalet enmansföretag. Mellan 2012 och 2013 minskade däremot antalet företag med ungefär 1 procent för att sedan öka igen under 2014-2022.

Diagrammet visar antalet företag i Sverige efter att vissa exkluderingar har gjorts i företagsstatistiken. Detta har gjorts med anledning av att statistiken inkluderar företag som traditionellt sett inte klassificeras som företag. För att klassificeras som ett företag så måste företaget vara aktivt, dessutom måste företaget uppfylla ett eller fler av nedanstående villkor:

  • vara arbetsgivarregistrerade
  • ha erhållit ett organisationsnummer
  • ha inregistrerad firma
  • vara momsregistrerade
  • eller vara F-skatteregistrerade

I SCB:s Företagsregister finns en bra bit över en miljon företag men en del av dessa är knappast sådana som man i vardagligt tal brukar benämna som företag, så som bostadsrättsföreningar och dödsbon. För att ge en mer rättvis bild av det svenska näringslivet bör man alltså göra vissa skärningar i statistiken. Detta illustreras i företagstrappan.

Totalt fanns det 1 317 780 företag registrerade hos SCB under 2022. Men för att detta bättre ska representera antalet företag i det svenska näringslivet kan ett antal rensningar göras. I ett första skede kan man rensa för ägandeform. Här inkluderas privat ägda företag samt utländskt ägda företag medan offentligt ägda företag är borträknade. Fokus ligger alltså på det privata näringslivet.

I ett andra steg rensas för juridisk form. Här inkluderas de juridiska formerna aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enkelt bolag samt fysiska personer. Vi räknar alltså bort juridiska former så som bostadsrättsföreningar, kommuner och dödsbon som annars ingår i registret.

Sist räknar vi bort traditionellt offentliga branscher, som exempelvis försvaret och offentlig förvaltning. Kvar blir drygt 1 200 000 företag. De allra flesta företag är små eller medelstora.