Kvinnor på arbetsmarknaden

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på knappt 77 procent. Det är 3,7 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad. Under 1970- och 80-talen minskade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män betydligt.

Sysselsättningsgraden bland kvinnor är hög i Sverige. Andelen sysselsatta kvinnor är dock fortfarande lägre än andelen sysselsatta män eftersom kvinnor i högre utsträckning står utanför arbetsmarkanden. För åldersgruppen 16-64 år är sysselsättningsgraden bland kvinnor 76,9 procent. För män ligger den på 80,6 procent.

Kvinnors sysselsättningsgrad ökade kraftigt under 1970-talet. Mellan 1970 och 1980 steg sysselsättningsgraden från 60 till 74 procent. Som högst var sysselsättningsgraden år 1990 då den låg på 81 procent.

Under åren har flera reformer införts som har uppmuntrat och gjort det möjligt för kvinnor att arbeta utanför hemmet. I listan nedan anges några av dessa reformer:

  • 1971 avskaffades sambeskattningen.
  • 1974 ersatte föräldraförsäkringen den tidigare moderskapsförsäkringen, vilket innebar att män fick samma rätt som kvinnor att vårda barn. Samma år blev det blev även olagligt att avskeda någon på grund av graviditet. 
  • 1979 instiftades lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet som innebar ett förbud mot könsdiskriminering, både vid anställningstillfället, befordran eller när det gällde arbetsvillkor. 
  • 1980 infördes havandeskapspenning för kvinnor med fysiskt krävande arbete som gav dem möjlighet att stanna hemma under slutskedet av graviditeten.
  • 1992 ersattes lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet av jämställdhetslagen. 
  • 1995 infördes en öronmärkt föräldramånad för vardera föräldern. Utökades till två månader 2002 och till tre månader 2016.
  • 2008 tillkom en jämställdhetsbonus som ger ett skatteavdrag till föräldrar som delar mer lika på föräldrapenningsdagarna (avskaffades dock den 1 jan 2017).