Färre regioner lever upp till vårdgarantin

Problem med efterföljandet av vårdgarantin är något som diskuterats flitigt de senaste åren och skillnaderna är stora i landets olika delar. I Stockholm har exempelvis drygt 72 procent fått sitt första besök hos specialistvården inom 90 dagar medan motsvarande andel i Norrbotten är drygt 44 procent.

Vårdgarantin anger hur länge som du som längst ska behöva vänta för att få kontakt med vården. Den innefattar att du genom primärvården ska erbjudas hjälp det första dygnet som du sökt hjälp. Den anger också att en patient som bedöms vara i behov av ett besök inom den specialiserade vården ska erbjudas tid för besök eller åtgärd inom 90 dagar.

Vårdgarantin infördes 2005 med syftet att öka tillgängligheten till planerad vård men också att avveckla köer och väntetider. Regionernas skyldighet att faktiskt erbjuda vårdgarantin blev en del av hälso- och sjukvårdslagen 2010 och en del av patientlagen 2015. Utvecklingen sedan införandet av vårdgarantin varierar stort beroende på vilken region man undersöker. I Norrbotten har exempelvis andelen personer som fått ett besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar sjunkit från 96 procent under 2011 till att nu vara på 44,3 procent. I Stockholm hade i stället 82 procent fått ett besök inom den specialiserade vården efter 90 dagar 2011 och nivån idag befinner sig på 72,3 procent.

Det talas även om att pandemin medfört en ”vårdskuld”. Vårdskuld åsyftar att en mängd sjuk- och tandvård var tvungen att skjutas upp till följd av hanteringen av covid-19-pandemin. Trenden med fallande uppfyllnad av vårdgarantin syntes dock även innan pandemin. i diagrammet nedan visas antalet personer som inte fått vårdgarantin uppfylld. I det här diagrammet visas delen av vårdgarantin som innebär ett första besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar men också delen av vårdgarantin som innefattar en operation eller annan åtgärd hos den specialiserade vården inom 90 dagar efter beslut om behandling.
 

Sammantaget går det alltså att se hur andelen personer som inte får sin vårdgaranti uppfylld stadigt ökat under en längre tid. En utveckling som också syns när man ställer antalet personer i relation till storleken på Sveriges befolkning. För drygt 10 år sedan stod cirka 3 procent i vårdkö, idag har andelen dubblerats och motsvarar nu mer än 6 procent.