Marknadens förväntning om styrräntan

Räntemarknadens förväntningar visar hur investerare tror att styrräntan kommer utvecklas. Marknadens prissättning för maj är 3,97 procent för RIBA-kontrakt och 3,81 procent för FRA-kontrakt. Exakt hur styrräntan blir vet ingen med säkerhet. 

Riksbank Futures (RIBA) och Stibor FRA (FRA) är två finansiella instrument som används på den svenska räntemarknaden för att hantera ränterisker. Vid köp- och säljtillfället prissätts de olika kontrakten utifrån köparnas och säljarnas förväntning på räntans utveckling. Om investerarna förväntar sig en högre ränta ökar räntesatserna i kontrakten och vice versa. Marknadens förväntning utgör alltså inte en samlad prognos utan en samlad prissättning.

Både RIBA och FRA-kontrakt utgår från ett fiktivt lån med löptid motsvarande perioden mellan två IMM-datum och som slutavräknas mot den genomsnittliga räntan för aktuell period. Den främsta skillnaden mellan instrumenten är att RIBA-kontrakt är baserade på Riksbankens officiella styrränta, medan FRA-kontrakt är baserade på Stibor-räntan. Båda används för att hantera ränterisker, men de använder alltså olika referensräntor och är därmed lämpliga för olika syften och marknadsbehov.

Utöver räntemarknadens förväntningar på styrräntan finns det prognoser som genomförs av bland annat Riksbanken och Konjunkturinstitutet.