Global uppvärmning

Global uppvärmninng är en gradvis temperaturökning på jorden. Den globala uppvärmningen är den mest avgörande miljöfrågan. Sedan förindustriell tid har medeltemperaturen ökat med cirka 0,9 °C.

Global uppvärmning refererar till den långsiktiga ökningen av jordens genomsnittstemperatur. Den orsakas primärt av mänskliga aktiviteter, särskilt förbränningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Denna process leder till en ökning av växthusgaser, såsom koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O), i atmosfären. Växthusgaser fungerar som ett täcke som fångar värme och bidrar till den globala uppvärmningen.

Jordens genomsnittstemperatur har ökat konsekvent sedan den industriella revolutionen. Denna uppvärmning har flera direkta och indirekta effekter på miljön och samhället. Till exempel, smältning av polarisar och glaciärer, stigande havsnivåer, och förändrade vädermönster. Det finns även en påverkan på ekosystemen, till exempel genom att arter tvingas anpassa sig, migrera eller utrotas.

Ett annat viktigt aspekt är den socioekonomiska påverkan. Förändrade klimatförhållanden kan leda till sämre skördar och påverka livsmedelssäkerheten. Dessutom kan extremväder som orkaner och översvämningar orsaka omfattande skador på infrastruktur och boenden, vilket leder till ekonomiska och mänskliga förluster.

För att hantera global uppvärmning har det internationella samfundet vidtagit åtgärder såsom Parisavtalet, där länder förbinder sig att minska utsläppen av växthusgaser för att begränsa temperaturökningen. Det finns också en växande inriktning på förnybar energi, som sol- och vindkraft, för att ersätta fossila bränslen. Energi-effektivitet samt koldioxidavskiljning och lagring (CCS) är andra teknologier som utforskas för att minska koldioxidutsläppen. Läs mer om CCS här.