Nystartade företag efter näringsgren

För varje nystartat företag inom industrisektorn startas fem inom tjänstesektorn. Så har det sett ut sedan mätningarna påbörjades år 1993. Så var även fallet under 2017.

År 2017 startades knappt 56 000 företag inom tjänstesektorn. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Antalet nystartade företag inom industrinäringarna uppgick år 2017 till drygt 10 000 företag.

Värt att notera är att nystartade företag inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske inte är inkluderade i denna statistik. Under 2017 startades 1 725 företag inom branschen. Dessutom finns det flera tidsseriebrott att ta hänsyn till allt eftersom statistiken har förbättrats över åren. Tidsseriebrott innebär att man inte direkt ska jämföra statistik före och efter ett tidsseriebrott då skillnader i statistiken kan ge upphov till en missvisande utveckling. Snarare ska man se till trenden över tid. 

Den högsta tillväxttakten av nystartade företag under 2017 återfanns inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Här ökade antalet nystartade företag med 2,3 procent. Branschen är dock liten och till antalet företag innebar detta endast 39 stycken. Den bransch som minskade mest var vård och omsorg. Här startades det 18 procent färre företag jämfört med 2016, vilket innebar att nystarterna var drygt 600 färre under 2017.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företag att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.