Nystartade företag efter näringsgren

För varje nystartat företag inom industrisektorn startades sex inom tjänstesektorn år 2020. Ett liknande mönster kan spåras sedan mätningarna påbörjades 1993.

År 2020 startades cirka 60 000 företag inom tjänstesektorn. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Antalet nystartade företag inom industrinäringarna uppgick år 2020 till cirka 11 000 företag.

Värt att notera är att nystartade företag inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske inte är inkluderade i denna statistik. Under 2020 startades 2 002 företag inom branschen. Vidare finns det flera tidsseriebrott att ta hänsyn till. Tidsseriebrott innebär att man inte direkt ska jämföra statistik före och efter ett tidsseriebrott då skillnader i statistiken kan ge upphov till en missvisande utveckling. Snarare ska man se till trenden över tid. 

Den högsta tillväxttakten av nystartade företag under 2020 återfanns inom handel och service av motorfordon. Här ökade antalet nystartade företag med 24,3 procent. Branschen har utvecklats stort och ökningen innebar 10 705 nya företag. Den bransch där antalet nystartade företag minskade mest var föga förvånande kultur, nöje och fritid. Här startades det 12,0 procent färre företag under 2020 jämfört med 2019, vilket innebar att nystarterna var 515 färre under 2020. Detta beror givetvis till stor del på coronakrisen som drabbade världen och som ledde till restriktioner som i hög utsträckning drabbade företag inom denna sektor.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företag att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.