Nystartade företag efter näringsgren

För varje nystartat företag inom industrisektorn startades mer än fem inom tjänstesektorn år 2022. Ett liknande mönster kan spåras sedan mätningarna påbörjades 1993.

År 2022 startades cirka 60 000 företag inom tjänstesektorn. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Antalet nystartade företag inom industrinäringarna uppgick år 2022 till cirka 11 000 företag.

Värt att notera är att nystartade företag inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske inte är inkluderade i denna statistik. Under 2022 startades 2 315 företag inom branschen. Vidare finns det flera tidsseriebrott att ta hänsyn till. Tidsseriebrott innebär att man inte direkt ska jämföra statistik före och efter ett tidsseriebrott då skillnader i statistiken kan ge upphov till en missvisande utveckling. Snarare ska man se till trenden över tid. 

Den högsta tillväxttakten av nystartade företag under 2022 återfanns inom vård och omsorg. Här ökade antalet nystartade företag med 8,6 procent. Branschen ökade med 2 924 företag jämförst med föregående år. Den bransch där antalet nystartade företag minskade mest var jordbruk, skogsbruk och fiske. Här startades det 16,2 procent färre företag under 2022 jämfört med 2021, vilket innebar att nystarterna var 376 färre under 2022.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företag att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.