Nystartade företag efter näringsgren

För varje nystartat företag inom industrisektorn startades sex inom tjänstesektorn år 2019. Ett liknande mönster kan spåras sedan mätningarna påbörjades 1993.

År 2019 startades 55 000 företag inom tjänstesektorn. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Antalet nystartade företag inom industrinäringarna uppgick år 2019 till drygt 9 000 företag.

Värt att notera är att nystartade företag inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske inte är inkluderade i denna statistik. Under 2019 startades 1 647 företag inom branschen. Vidare finns det flera tidsseriebrott att ta hänsyn till. Tidsseriebrott innebär att man inte direkt ska jämföra statistik före och efter ett tidsseriebrott då skillnader i statistiken kan ge upphov till en missvisande utveckling. Snarare ska man se till trenden över tid. 

Den högsta tillväxttakten av nystartade företag under 2019 återfanns inom media och telekommunikation. Här ökade antalet nystartade företag med 11,6 procent. Branschen är dock medelstor och till antalet företag innebar detta 189 stycken. Den bransch där antalet nystartade företag minskade mest var  vård och omsorg. Här startades det 12,9 procent färre företag under 2019 jämfört med 2018, vilket innebar att nystarterna var 343 färre under 2019.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företag att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.