Nystartade företag efter näringsgren

För varje nystartat företag inom industrisektorn startades fem inom tjänstesektorn år 2021. Ett liknande mönster kan spåras sedan mätningarna påbörjades 1993.

År 2021 startades cirka 64 000 företag inom tjänstesektorn. Nyetableringen är betydligt högre inom tjänstesektorn än inom industrin. Detta kan bland annat ha att göra med att det oftast innebär större kostnader att starta ett tillverkningsföretag än ett tjänsteföretag. Antalet nystartade företag inom industrinäringarna uppgick år 2021 till cirka 12 000 företag.

Värt att notera är att nystartade företag inom branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske inte är inkluderade i denna statistik. Under 2021 startades 2 315 företag inom branschen. Vidare finns det flera tidsseriebrott att ta hänsyn till. Tidsseriebrott innebär att man inte direkt ska jämföra statistik före och efter ett tidsseriebrott då skillnader i statistiken kan ge upphov till en missvisande utveckling. Snarare ska man se till trenden över tid. 

Den högsta tillväxttakten av nystartade företag under 2021 återfanns inom transport och magasinering. Här ökade antalet nystartade företag med 19,8 procent. Branschen har dock ett relativt litet antal nystartade företag historiskt men ökningen har trots det inneburit 463 nya företag. Den bransch där antalet nystartade företag minskade mest var övrig service, personliga tjänster. Här startades det 1,4 procent färre företag under 2021 jämfört med 2020, vilket innebar att nystarterna var 80 färre under 2021.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företag att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.