Moms - internationellt

I Sverige är momsen i normalfallet 25 procent. Bland EU-länderna är det bara Ungern som har en högre moms. Efter finanskrisen 2009 höjdes skattesatserna på flera håll i EU. Under de senaste åren har dock förändringarna varit mindre.

Luxemburg har lägst moms med 17 procent och högst är den i Ungern med 27 procent. Enligt EU-reglerna får standardnivån för momsen inte vara lägre än 15 procent. Det är dock tillåtet att ha reducerad moms på vissa varor och tjänster. I Sverige används två reducerade skattesatser: 12 respektive 6 procent (se Skatteverket för vilka varor och tjänster som omfattas).

Efter finanskrisen höjdes momsen på många håll i EU som en följd av den finansiella krisen och de statsfinansiella problem som många länder brottades med. Störst har höjningen varit i Ungern där skattesatsen stigit med sju procentenheter. Under de senaste åren har förändringarna varit mindre. Sverige tillhör de länder som bara förändrat de reducerade momssatserna.

Förutom att specificera ramar för skattesatserna anger EU:s regelverk också vilka transaktioner som ska vara undantagna från moms. Det handlar bland annat om sjukvård, tandvård, utbildning, finansiella tjänster och försäkringar. Det är alltså långt ifrån allt som är momsbelagt inom EU. Företag som är verksamma inom sådana områden har som regel inte rätt att dra av moms på sina kostnader utan för dessa blir momsen en kostnad som om de vore slutkonsumenter. Man brukar då tala om dold moms. I sådana fall blir det dyrare att köpa in tjänster från andra företag, vilket kan leda till minskad specialisering i företagen.  

För svensk del innebär alla undantag och reduktioner att vi endast beskattar 53 procent av det som teoretiskt sett skulle kunna beskattas. Detta är något lägre än EU-genomsnittets 59 procent och visar att det finns betydande utrymme att bredda skattebasen. En bred skattebas för momsen kan bidra till att skapa enkelhet i systemet och också möjliggöra en lägre skattesats utan att skatteintäkterna behöver falla.

Teoretisk och faktisk skattebas

Procent

SverigeEU-27
Teoretisk skattebas100,0100,0
- Undantagna transaktioner38,435,9
- Reducerade skattesatser8,35,3
= Faktisk skattebas som andel av teoretisk53,358,8
Källa: CASE (2022), "VAT gap in the EU: Report 2022"
Uppskattningarna i tabellen avser år 2020.

En annan viktig aspekt av momsen är hur mycket som faktiskt betalas in i förhållande till hur stora inbetalningar skulle ha varit om inget bortfall fanns. Detta bortfall, eller momsfel, kan bero på skattesmitning, men också till exempel på att företag går i konkurs och på laglig skatteplanering.  Även om beräkningar av momsfelet är svåra att göra och behäftade med stora osäkerheter ger de ändå en indikation om hur effektivt momssystemet är i olika länder.

Enligt beräkningar från Center for Social and Economic Research, CASE, uppgick momsfelet i EU till 9,1 procent år 2020. Sverige var det land som efter Finland och Estland hade det minsta momsfelet, endast 2 procent. Det betyder att Sveriges momssystem är mycket effektivt jämfört med andra EU-länder. Trots att momsfelet var relativt litet i procent räknat, handlar det ändå om stora belopp: 10,2 miljarder kronor år 2020.