Grundutbildning ökar i världen

Sedan 1970-talet har andelen barn som inte går i skolan halverats. Trots att majoriteten av svenska barn idag har möjlighet att gå på grundskola ser inte situationen likadan ut i alla länder. Världsbanken uppskattar att runt 63 miljoner barn idag inte går på grundskola, vilket kan bero på frivilliga val, men i många fall även brist på möjligheter.

Utbildning sätter grunden för välstånd och hållbar utveckling i samhället. Det främjar också värderingar, kunskaper och färdigheter som är fördelaktiga inte enbart för samhället, utan även för individen när det kommer till både dess arbetsliv och möjligheten att vara en del av samhället. Genom att få möjlighet till grundläggande utbildning erbjuds därmed unga att komma in till lärandet och får fler möjligheter i framtiden. 

I diagrammet ser vi att den region som har störst andel barn som inte går på grundskola är Afrika söder om Sahara, och denna position har de haft sedan 1970-talet. Utvecklingen av regionen ser dock positiv ut, likt övriga regioner, då andelen har minskat kraftigt i jämförelse med 1970-talet. Dock har utvecklingen för alla regioner saktat ned under de senaste åren.

Investeringar i flickors utbildning betonas särskilt för att främja en inkluderande ekonomisk utveckling, minskad fattigdom och jämställdhet i samhället. Flickor har länge varit underrepresenterade när det kommer till deltagandet i grundläggande utbildning. Andelen av flickorna som inte deltar i någon utbildning har minskat mer än andelen pojkar som inte deltar i utbildning. Dock ligger flickornas andel fortfarande högre än pojkarnas i alla regioner förutom Nordamerika.