Euron

Euron är officiell valuta i 20 av de 27 EU-länderna. Dessa länder bildar tillsammans euroområdet. Euron infördes år 1999 som en ”osynlig” valuta som bara användes för redovisningsändamål och elektroniska betalningar. Den 1 januari år 2002 sattes mynt och sedlar i omlopp i tolv av EU:s medlemsländer.

Diagrammet visar utvecklingen av euron gentemot svenska kronan och dollarn sedan år 1995. Värdet på en euro mätt i svenska kronor var realtivt stabilt fram till andra halvåret år 2008 då den internationella finanskrisen medförde turbulens på valutamarknaderna. Under de efterföljande åren av återhämtning och inte minst tillföljd av den europeiska skuldkrisen stärktes kronan gemtemot euron. Sedan år 2012 har kronkursen däremot försvagats. Sedan toppnoteringen i augusti år 2012 har kronan deprecierat med ca 30 procent mot euron.  Värdet på svenska kronor i förhållande till dollarn har varierat kraftigt över tiden, även åren före finanskrisen.

Valutasamarbetet är en del av av EU:s ekonomiska monetära union (EMU) som sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Redan då hade EU en ambition om en gemensam valuta i syfte att vidare integrera EU-ländernas ekonomier och förenkla handel länderna sinsemellan. Alla EU:s medlemsländer är medlemmar i EMU. Däremot deltar inte alla länder i  valutaunionen. Idag är 20 av EU:s 27 medlemsländer ansluta till eurosamarbetet. De länder som har eller vill införa euron som valuta måste uppfylla ett antal konvergenskrav.

Sverige och euron

Sverige är inte medlem i eurosamarbetet men har sedan år 1998 åttagit sig att övergå till eurosystemet när vi uppfyller alla konvergenskriterier. I dagsläget uppfyller Sverige alla kriterier förrutom kriteriet gällande växelkursstabilitet. Anlendnigen till att vi inte övergått till euron är dock att en majoritet av väljarna i Sverige röstade nej till euron i en folkomröstning år 2003. De övriga EU-länderna har accepterat detta som ett inofficiellt "politiskt undantag". Inom EU är det idag endast Danmark som har ett juridiskt undantag att stå utanför eurosamarbetet. Ytterligare fem EU-länder (Polen, Ungern, Tjeckien, Rumänien och Bulgarien) står utanför euron eftersom de ännu inte uppfyller kovergenskraven.

Den europeiska skuldkrisen

Den europeiska skuldkrisen eller Eurokrisen var en finansiell och ekonomisk kris som bröt ut i euroområdet i slutet av år 2009. Krisen utlöstes av en skuldkris i Grekland och spred sig till andra medlemsländer, i synnerhet Spanien, Portugal och Irland som brottades med höga statsskulder, låg tillväxt och hög arbetslöshet. Under den här perioden föll eurons värde till rekordlåga nivåer. För att hjälpa de skuldsatta länderna och trygga den finansiella stabiliteten i Europea, inklusive förtroendet för euron inrättade Euroländernas finansministrar stödåtgärder i form av en europeisk stabiliseringsmekanism om 750 miljarder euro. Även den intenationella valutfonden (IMF) bistod med lån.  Det ekonomiska stödet var vilkorat mot ekonomiska reformer och åtstramningar som syftade att komma till bukt med skuldsättningen. Krisen ledde till politisk oro och sociala spänningar. Så sent som i augusti år 2022 upphörde den förstärkta övervakningen av Grekland som EU vidtog under krisen.