Offentlig sektor växer snabbare än privat

Under senare tid har jobbtillväxten inom den offentliga sektorn varit osedvanligt hög. Mellan februari 2014 och februari 2017 ökade antalet offentligt anställda med 11 procent – en drygt dubbelt så hög tillväxttakt jämfört med privat sektor.

Ser man till hur jobbtillväxten historiskt har fördelats mellan offentlig och privat sektor kan de senaste 50 åren grovt delas in i två perioder. En från 1970 fram till krisen 1993 där jobbtillväxten helt och hållet ägde rum inom den offentliga sektorn, och en period efter 90-talskrisen där jobben istället har skapats inom privat sektor – företrädelsevis då i små och medelstora företag.

Eftersom offentliga jobb kräver offentlig finansiering kännetecknas också perioden från 1970 fram till 90-talet av gradvis allt högre skatter. Detta märks i skattetrycket som steg från 36,2 till 50,4 procent strax innan krisen år 1990. De senaste 20 åren, då jobbtillväxten istället skett inom privat sektor, har skattetrycket snarare fallit något och ligger för närvarande på 43,3 procent.

Det är ännu för tidigt att hävda att vi nu gått in i en ny fas i denna utveckling, men de senaste uppgifterna från SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) antyder i alla fall att ett skifte kan vara på väg. Mellan februari 2014 och februari 2017 ökade antalet anställda inom offentlig sektor med så mycket som 11 procent. Detta är historiskt sett en mycket hög siffra. Även de privata jobben blev visserligen fler, men där stannade tillväxten vid 5 procent. Framförallt tycks det som byggsektorn och IT-sektorn har drivit den privata jobbtillväxten, medan det går fortsatt ganska trögt inom flera andra delar av näringslivet, bland annat industrin. Exakt vad som ligger bakom den offentliga expansionen avslöjar inte dessa siffror, men två tänkbara förklaringar är det höga flyktingmottagandet under framförallt 2015, samt att gruppen barn och äldre vuxit relativt snabbt.

Utveckling av antal anställda

Anställda feb 2014Anställda feb 2017Ökning (%)
Offentlig sektor1 310 700,001 458 600,0011,00
Kommuner och landsting1 047 600,001 160 000,0011,00
Stat263 100,00298 600,0013,00
Privat sektor2 787 900,002 925 500,005,00
Totalt4 098 600,004 384 100,007,00
Källa: SCB (AKU)

Högkonjunkturen drivande

Att vi nu har en jobbtillväxt inom både offentlig och privat sektor är i sig inte särskilt förvånande med tanke på att vi har befunnit oss i en konjunkturuppgång under senare år. Det nya är som sagt att jobbtillväxten, enligt denna undersökning, tycks vara högre i offentlig sektor.

Skulle den här tendensen bli långvarig kommer detta med största sannolikhet kräva ett ökat skatteuttag för att finansiera de offentliga jobben. Vi ser faktiskt redan nu vissa antydningar till det. Mellan 2014 och 2016 ökade skattetrycket med 1,3 procentenheter och ser man specifikt till kommunalskatterna har dessa ökat varje år sedan 2012. Så länge det är högkonjunktur kanske detta inte märks särskilt mycket, men när konjunkturen åter vänder nedåt skulle trycket på de offentliga finanserna kunna öka betydligt och behovet av en jämnare balans mellan offentlig och privat jobbtillväxt bli mer påtagligt.