Höstbudgeten i siffror

Sänkt skatt för pensionärer, ingångsavdrag och slopad värnskatt. Höjd skatt på vägtrafik och plastpåsar. I regeringens budget finns flera skattesänkningar och några skattehöjningar. Här går vi igenom siffrorna.

Idag presenterade regeringen budgeten. Sammanlagt innehåller den minskade inkomster på 13,4 miljarder kronor och ökade utgifter på 15 miljarder kronor. Detta ger ett minskat finansiellt sparande för offentlig sektor på 28,4 miljarder kronor under nästa år.

Höstbudgeten 2020Miljarder kronor

 • Summa inkomstförändringar, netto -13,4
  • Skatter, brutto -16,0
  • Indirekta effekter av skatter 1,8
  • Övriga inkomstreformer 0,8
 • Summa utgiftsförändringar 15,0
  • Förändring av takbegränsade utgifter 11,7
  • Justering för olika redovisningsprinciper i statens budget och nationalräkenskaperna 3,3
  • varav stöd till kommuner och landsting 0,0
  • varav lånefinansierade infrastrukturinvesteringar -0,9
 • Effekt på offentliga sektorns finansiella sparande -28,4

 • Procent av BNP -0,6

 

Man ska vara lite försiktig med att jämföra de olika posterna i budgeten direkt med varandra. Som vi tidigare skrivit om här på Ekonomifakta tar man inte hänsyn till beteendeförändringar när man budgeterar. Förslag som leder till ökad sysselsättning blir således dyrare i budgeten än de blir i verkligheten. Vidare är det viktigt att granska finansieringen av enskilda reformer. Ett förslag kan i budgeten framstå som en ny satsning men i själva verket finansieras med att ett äldre tidsbestämt anslag löper ut eller genom att motsvarande besparingar görs på samma område. 

Med detta sagt gäller de största förändringarna på inkomstsidan skattesänkningar på arbete och pensioner. Alla siffror nedan avser bruttoeffekter för år 2020 jämfört med 2019 om inget annat anges.

• Värnskatten slopas från årsskiftet vilket i budgeten innebär en satsning på 6,12 miljarder kronor under 2020. Över tid kommer dock denna effekt att avta eftersom sänkt skatt på arbete stimulerar till fler arbetade timmar.

• Det införs ett ingångsavdrag i form av nedsatta arbetsgivaravgifter för bland annat unga, långtidsarbetslösa och nyanlända som budgeteras till 2 miljarder. Avdraget innebär att arbetsgivaravgiften sänks från 31,42 procent till 10,21 procent.

• Pensionärer med inkomster över 17 500 kronor per månad får en skattesänkning som värderas till 4,3 miljarder kronor.

• En ny skatt på plastkassar införs på nivån 3 kronor per kasse. Den nya skatten förväntas ge intäkter på 1,7 miljarder kronor brutto och ytterligare 0,42 miljarder i ökade momsintäkter. 

Summan av dessa förslag och andra förändringar av skatter och avgifter leder till att skatteintäkterna beräknas minska med 16 miljarder kronor år 2020, jämfört med om inga ändringar genomförts.

Utgifter

På utgiftssidan hittar vi ökade kostnader på 11,7 miljarder kronor. De största förslagen på utgiftssidan innefattar bland andra

• Generella tillskott på 5 miljarder kronor till kommunerna och regionerna föreslås för 2020. Utöver de generella tillskotten finns även riktade stöd till 32 kommuner för förbättrad integration och ett nytt statsbidrag till mindre kommuner som tagit emot jämförelsevis många flyktingar.

• De regionala investeringsstöden genom klimatklivet förstärkt med 1,16 miljarder kronor.

• Utvecklingstiden som debatterats flitigt tidigare bantas rejält mot de siffror som florerat i debatten. Förslaget budgeteras nu till 0,2 miljarder kronor för 2020.

En fullständig uppställning av inkomster och utgifter finner du i tabellen nedan. Hela budgeten hittar du här

Höstbudgeten 2020Miljarder kronor

 • Totala skatteintäkter -16,0
  • Skatt på arbete -16,0
   • Kommunalskatt -4,6
    • Förändrad medelutdebitering 0,0
    • Sänkt skatt för personer över 65 år (ändringar av grundavdraget) -4,3
    • Övrigt, kommunal skatt -0,3
   • Statlig skatt -6,2
    • Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) -6,1
    • Skiktgränsjusteringar -0,1
    • Övrigt, statlig skatt 0,0
   • Skattereduktioner -0,7
    • Husavdrag -0,2
    • Jobbskatteavdrag 0,0
    • Övriga skattereduktioner -0,5
   • Socialavgifter -4,5
    • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med FOU -0,6
    • Ingångsavdrag -2,0
    • Nedsättning för den först anställda -0,2
    • Särskild löneskatt för äldre -1,4
    • Förändringar i nedsättningen av socialavgifter för unga 0,4
    • Övriga socialavgifter 0,0
  • Skatt på kapital 0,9
   • Inkomstskatt, företag 2,9
    • Skatt på finanssektorn 0,0
    • Skatteregler för företagssektorn 2,9
    • Övriga inkomstskatter, företag 0,0
   • Fastighetsskatt -1,0
   • Övriga skatter på kapital -1,0
    • Höjt tak för uppskov vid försäljning av privatbostad -0,5
    • Ett system med anstånd med kupongskatt i vissa fall -0,6
    • Övrigt, övriga skatter på kapital 0,2
  • Skatt på konsumtion 3,1
   • Mervärdesskatt -0,2
   • Punktskatter 3,3
    • Energiskatt -0,5
    • Koldioxidskatt 0,0
    • Skatt på vägtrafik, trängselskatt m.m 1,5
    • Skatt på plastbärkassar 1,7
    • Skatt på avfallsförbränning 0,3
    • Övriga punktskatter 0,4
  • Restförda och övriga skatter -3,9
  • Totala skatteintäkter, exkl. kommunal utdebitering -16,0
 • Takbegränsade utgifter 11,7
  • Rikets styrelse 0,0
  • Samhällsekonomi och finansförvaltning 0,2
  • Skatt, tull och exekution 0,3
  • Rättsväsendet 2,0
  • Internationell samverkan -0,3
  • Försvar och samhällets krisberedskap 2,8
  • Internationellt bistånd 1,5
  • Migration -0,9
  • Hälsovård, sjukvård och social omsorg 3,2
  • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning -0,4
  • Ekonomisk trygghet vid ålderdom 1,8
  • Ekonomisk trygghet för familjer och barn 0,1
  • Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering -0,7
  • Arbetsmarknad och arbetsliv -2,4
  • Studiestöd 0,4
  • Utbildning och universitetsforskning 1,8
  • Kultur, medier, trossamfund och fritid 0,1
  • Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik -0,3
  • Regional tillväxt 0,2
  • Allmän miljö- och naturvård 1,3
  • Energi -0,5
  • Kommunikationer 0,6
  • Areella näringar, landsbygd och livsmedel -2,4
  • Näringsliv -0,2
  • Allmänna bidrag till kommuner 4,2
  • Statsskuldsräntor m.m. 0,0
  • Avgiften till Europeiska unionen 0,0
  • Summa utgiftsområden 12,4
  • Ålderspensionssystemet -0,6