Kommunernas kostnader

Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för knappt tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader.

Över tid så har de kommunala kostnaderna varit relativit jämnt fördelade. Totalt sett så har kostnaderna för kommunerna vuxit med cirka 32 procent mellan åren 2014 - 2022. År 2022 uppgick kommunernas kostnader till totalt 774 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde en betydande del av detta, cirka 332 miljarder kronor. Tillsammans med äldreomsorgen och insatserna till personer med funktionsnedsättning svarade dessa områden för drygt 73 procent av kostnaderna.

Andra stora ansvarsområden för kommuner utgörs av infrastruktur och skydd – hit räknas bland annat vägar och räddningstjänst – samt verksamheter inom kultur och fritid, så som bibliotek och idrottsanläggningar. Jämfört med dessa stora utgiftsområden framstår många andra verksamheter som förhållandevis små. Ekonomiskt bistånd, det vill säga det som tidigare kallades socialbidrag, svarar till exempel bara för knappt två procent av kostnaderna. Man ska dock komma ihåg att två procent i detta sammanhang motsvarar nästan 15 miljarder kronor, vilket visar hur stor den kommunala ekonomin är totalt sett.

Kommunernas kostnader 2022 per verksamhet

Miljoner kronor

mn kr
Politisk verksamhet, totalt8 112
Nämnd- och styrelseverksamhet3 825
Stöd till politiska partier513
Revision493
Övrig politisk verksamhet 3 281
Infrastruktur, skydd mm, totalt60 521
Fysisk och teknisk planering, bostadsförbättring12 892
Näringslivsfrämjande åtgärder2 668
Konsument- och energirådgivning208
Turistverksamhet1 051
Väg- och järnvägsnät, parkering21 973
Parker6 415
Miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning2 810
Miljö- hälsa och hållbar utveckling2 092
Alkoholtillstånd m.m.253
Räddningstjänst9 237
Totalförsvar och samhällsskydd 921
Kultur och fritid, totalt36 403
Stöd till studieorganisationer620
Allmän kulturverksamhet, övrigt5 979
Bibliotek5 403
Musikskola / kulturskola3 451
Allmän fritidsverksamhet3 064
Idrotts- och fritidsanläggningar14 951
Fritidsgårdar2 935
Pedagogisk verksamhet, totalt332 449
Öppen förskola519
Förskola86 532
Pedagogisk omsorg1 018
Öppen fritidsverksamhet320
Fritidshem21 126
Förskoleklass8 529
Grundskola142 193
Grundsärskola7 300
Gymnasieskola49 167
Gymnasiesärskola 3 473
Grundläggande vuxenutbildning1 564
Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning5 559
Särskild utbildning för vuxna308
Högskoleutbildning m.m.1 103
Svenska för invandrare 3 402
Uppdragsutbildning m.m.335
Vård och omsorg, totalt293 953
Primärvård281
Hälso- och sjukvård, övrigt exkl. hemsjukvård2 396
Vård och omsorg om äldre146 636
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej lss/sfb)16 097
Insatser enligt lss/sfb71 027
Färdtjänst/riksfärdtjänst2 432
Vård för vuxna med missbruksproblem8 715
Barn och ungdomsvård27 274
Övriga insatser till vuxna3 446
Ekonomiskt bistånd14 573
Familjerätt och familjerådgivning1 075
Särskilt riktade insatser, totalt14 073
Flyktingmottagande4 369
Arbetsmarknadsåtgärder 9 704
Summa egentlig verksamhet745 511
Affärsverksamhet, totalt28 914
Arbetsområden och lokaler1 230
Hamnverksamhet1 571
Kommersiell verksamhet1 284
Bostadsverksamhet4 721
Flygtrafik334
Buss, bil och spårbundna persontransporter2 816
Sjötrafik158
Elförsörjning och gasförsörjning398
Fjärrvärmeförsörjning159
Vattenförsörjning och avloppshantering11 569
Avfallshantering4 675
Summa driftverksamhet774 425
Källa: SCB