Läget i ekonomin - september

Det allmänna stämningsläget i ekonomin förstärktes något under september, vilket visar sig i att Barometerindikatorn steg till 103,0. Börsen och tjänsteproduktionen fortsätter att utvecklas starkt samtidigt som varuexporten och industriproduktionen släpar efter. 

Under september stärktes det allmänna stämningsläget i ekonomin vilket kan utläsas i Barometerindikatorn som steg med 2,9 enheter till 103,0. Hushållens indikator stärktes och ligger nu återigen över 100 efter att ha släpat under flera månader.

Utöver börsen och tjänsteproduktionen fortsätter även antalet personer som varslats om uppsägning att utvecklas positivt. Under månaden varslades 1 863 personer vilket var det lägsta värdet för en augustimånad sedan år 2000.

Exportorderläget å andra sidan fortsatte att försämras vilket visar sig i att indikatorn backade 3 enheter till -22. Det var det mest pessimistiska omdömet som angivits för exportorderläget sedan december 2013.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – september.