Allt fler högutbildade kvinnor på arbetsmarknaden

Kvinnor och män väljer olika vägar efter gymnasieskolan. Kvinnor studerar i högre grad vidare på eftergymnasiala utbildningar medan män i högre grad etablerar sig på arbetsmarknaden. Detta framkommer i SCB:s dagsfärska rapport om utbildningsval efter gymnasiet.

I en rapport som SCB släppte idag framkommer att kvinnor och män i hög grad väljer olika vägar efter gymnasiet. Män läser i högre utsträckning yrkesutbildningar och etablerar sig därför också snabbare på arbetsmarknaden. Tre år efter gymnasiet är nära 40 procent av männen i arbete jämfört med 26 procent bland kvinnorna. Den lägre andelen bland kvinnor förklaras av att de oftare väljer att vidareutbilda sig på högre nivå. Under den sjuåriga uppföljningsperioden efter gymnasiet, som SCB studerar, har hela 64 procent av kvinnorna någon gång varit inskrivna på en högskoleutbildning. Motsvarande siffra bland männen är 48 procent.

SCB konstaterar att det finns strukturella skillnader även i utbildningsvalen. Framförallt väljer kvinnor och män olika huvudämnen i sina eftergymnasiala studier. Vanligaste utbildningsvalen bland kvinnor är inom hälso- och sjukvård samt social omsorg, medan de mest förekommande inriktningarna bland män är inom teknik och tillverkning. Samhällsvetenskap, juridik, handel och administration var de vanligaste utbildningarna totalt sett. Även här var kvinnorna i majoritet.

Effekten av de olika vägvalen syns inte bara inom högskolan utan ocksåarbetsmarknaden. Enligt rapporten är det vanligare att kvinnor har yrken som kräver högskolekompetens, både på grundläggande och mer fördjupad utbildningsnivå.

Att kvinnor utbildar sig i allt högre grad och står för en allt större del av det samlade humankapitalet följer en internationell trend som även noterats av OECD. Du kan läsa mer om det här.