Arbetsmarknadens utveckling under 2020

SCB publicerade idag temarapporten Arbetsmarknaden under coronapandemin. Statistiken påvisar en dyster utveckling under 2020. En föga förvånande beskrivning där framförallt det andra kvartalet urskiljer sig som särskilt negativ ur ett historiskt arbetsmarknadsperspektiv.

Högsta sysselsättningsgraden under år 2020 noterades i januari samt februari och motsvarade 68,4 procent. Den lägsta andelen uppmättes under juni till 66,4 procent. Vad som är glädjande kring detta är den relativt snabba återhämtningen som skett efter bottennoteringen under juni. I december uppgick sysselsättningsgraden till 67,4 och hade då alltså stigit med en procentenhet. De som påverkats mest av den lägre sysselsättningsgraden har varit utrikes födda samt yngre personer. Rapporten lyfter exempelvis att sysselsättningen bland ungdomar i åldern 15-24 år minskade med 13,8 procent mellan månaderna februari och juni. Bland utrikes- samt inrikes födda var skillnaden i sysselsättning som störst under andra kvartalet, hela 10,6 procentenheter.

 

Arbetslösheten under 2020 visade liknande tendenser som sysselsättningsgraden. Andelen arbetslösa var 9,2 procent som högst medan den vid slutet av året motsvarade 8,6 procent. Detta är en dramatisk utveckling vid jämförelse med början av året då andelen var 7,1 procent. Ett annat perspektiv på hur arbetsmarknaden utvecklades under 2020 kan utläsas genom att studera antalet arbetade timmar inom ekonomin. Totalt sett sjönk antalet arbetade timmar per vecka från 153 miljoner arbetade timmar till drygt 146. Den lägsta siffran som uppmättes under året var under april där antalet uppgick till knappa 140 miljoner, vilket också var det lägsta som uppmätts sedan finanskrisen.