RUT-avdrag

Avdraget för hushållsnära tjänster inom rengöring, underhåll och tvätt har sedan lanseringen 2007 blivit allt mer populärt. Under 2019 uppgick de sammanlagda RUT-avdragen till omkring 5,6 miljarder kronor. Personer mitt i karriär- och familjeliv samt i övre pensionsåldern är de som i högst grad utnyttjar möjligheten till extra hjälp i hemmet. Oavsett ålder är avdraget vanligast bland kvinnor och kvinnor driver även i högre utsträckning företagen som erbjuder RUT-tjänster

Diagrammet ovan visar hur stor andel i varje åldersgrupp som under 2019 gjort avdrag för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget är mest använt bland personer i övre pensionsåldern. Mer än var femte person över 75 år har fått avdrag för tjänster inom rengöring, underhåll eller tvätt. Andelen är som lägst i de yngre åldrarna och ökar fram till åldersgruppen 40-44 år för att sedan sjunka något innan andelen åter ökar. Bland samtliga åldersgrupper är det kvinnor som i högst grad utnyttjar RUT-avdraget.

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du även se RUT-avdraget fördelat efter avdragets storlek. Bilden blir då något annorlunda och toppar bland personer i åldersgruppen 40-44 år. Det genomsnittliga RUT-avdraget uppgår till cirka 5500 kronor och är ungefär lika stort bland kvinnor som bland män.

Fördelningen mellan kvinnor och män är också jämn när man kikar på vilka det är som driver företagen som erbjuder RUT-tjänster. Nära hälften av företagarna är kvinnor vilket är en betydligt högre andel än genomsnittet i näringslivet, där drygt var fjärde företagare är kvinna.

Företag inom RUT-sektorn sticker även ut när man studerar fördelningen av män och kvinnor bland de anställda. Kvinnor utgör 55 procent av de anställda inom RUT-sektorn vilket är en överrepresentation jämfört med hur det generellt ser ut inom näringslivet.

Tittar man närmare på de anställda i företagen är sektorn särskilt betydelsefull för svagare grupper på arbetsmarknaden. Jämfört med näringslivet i stort är andelen anställda högre både bland personer utan gymnasial utbildning och bland utrikesfödda. Nära hälften av de anställda inom RUT-företagen saknar gymnasial utbildning och andelen utrikesfödda är mer än dubbelt så hög som bland resterande branscher.

Anställda efter utbildningsnivå

Procentuell andel, år 2019

RUT-företagÖvriga företag
Förgymnasial26,110,7
Gymnasial <3 år25,617,3
Gymnasial ≥3 år27,227,4
Eftergymnasial21,044,6
Källa: SCB (RAMS)

Anställda efter ursprungsland

Procentuell andel, år 2019

RUT-FöretagÖvriga företag
Inrikesfödda59,480,7
Utrikesfödda40,619,3
Varav:
Norden och EU10,65,5
Övriga Europa7,63,1
Asien12,57,2
Övriga länder10,03,6
Källa: SCB (RAMS)

 

Du kan läsa mer om kvinnors och mäns entreprenörskap här och om arbetslösheten efter utbildningsnivå här.