Reduktionsplikten beskattar förnybar diesel som fossil

Diesel kan tillverkas av olja eller förnybara råvaror. I Sverige finns en lag, reduktionsplikten, som gör att andelen som kommer från olja minskar varje år. Trots att utsläppen av växthusgaser minskar beskattas varje liter med full koldioxidskatt.

Under 2018 infördes reduktionsplikten. Den tvingar företag som säljer bensin eller diesel att varje år minska sina utsläpp av växthusgaser. Detta kan göras antingen genom att blanda in mer förnybart eller genom att minska utsläppen i tillverkningsprocessen.

Enligt gällande lag* ska utsläppsminskningen för diesel år 2026 uppgå till 50 procent. Det innebär att utsläppen ska minska till hälften av en liter fossil diesel. Man kan lite förenklat säga att varannan liter diesel som säljs under 2026 och framåt kommer att vara förnybar. Detta till trots måste den som tankar betala samma koldioxidskatt som för fossil diesel.

Sedan 2018 har reduktionsplikten medfört att dieseln blivit ett renare bränsle. Under 2020 behövde en liter diesel som såldes i Sverige släppa ut 21 procent mindre än en liter fossil diesel. I år är motsvarande siffra 30,5 procent. Dieseln ger idag upphov till lägre utsläpp av växthusgaser än tidigare men trots det har skattesatserna inte justerats ned. Tvärt om har de höjts. Idag är CO2 skatten högre för varje liter jämfört med 2018.

Före reduktionsplikten betalades lägre CO2 skatt på det förnybara innehållet. När reduktionsplikten infördes ändrades lagen och idag betalas full CO2 skatt på varje liter diesel, även på den förnybara inblandningen.

50 procent år 2026

Enligt lagen ska en liter diesel som säljs under 2026 ge upphov till hälften så stora utsläpp av växthusgaser som en liter fossil diesel. Jämfört med 2020 har utsläppen då minskat med nära 30 procentenheter. Skatten kommer dock, om inget aktivt beslut fattas, att vara lika hög som tidigare. 

Miljöskatterna måste inte ha en miljöstyrande effekt. Flera punktskatter såsom energiskatten har främst som syfte att inbringa pengar till statskassan. Koldioxidskatten infördes dock för att beskatta utsläppen av koldioxid. Paradoxalt nog kommer den förnybara dieseln i framtiden att inbringa fler skattekronor i form av koldioxidskatt än den fossila om ingen lagändring sker.

*Denna text utgår från lagtexten den 15 mars 2022. Den 14:e mars föreslog regeringen att reduktionsplikten skall pausas för år 2023. Om förslaget går igenom skulle detta skjuta upp datumet för 50 procents utsläppsreduktion till år 2027. Det lades även förslag på att tillfälligt justera energi och koldioxidskatten.