Nystartade företag

73 182 antal företag
2022

Under 2022 startades 73 182 företag i Sverige. Det var en minskning jämfört med föregående år. Sedan 2010 har det startats runt 70 000 företag per år.

Efter krisåren i början av 1990-talet ökade antalet nystartade företag med drygt 12 000 företag mellan 1993 och 1994. Mellan 1994 och 2003 startades det ungefär lika många företag per år. Det innebar med andra ord att den genomsnittliga tillväxttakten av nystartade företag var låg. Under perioden 2003 till 2007 ökade dock den genomsnittliga tillväxttakten av nystartade företag.

Under 2008 stannade tillväxttakten helt av, det startades ungefär lika många företag år 2008 som det gjorde år 2007. Detta kan relateras till den ostadiga företagsmarknaden som finanskrisen bidrog till. Även den djupa internationella lågkonjunkturen under 2009 bidrog till att hålla tillväxttakten av nystartade företag nere.

Enligt ITPS och senare Tillväxtanalys är definitionen av ett nystartat företag att verksamheten är helt nystartad eller att den har återupptagits efter att ha varit vilande i minst 2 år. Företag som har nyaktiverats på grund av ägarbyte, ändring i juridisk form eller annan ombildning ingår inte.