Läget i ekonomin - januari

Det goda stämningsläget i ekonomin håller i sig under årets första månad vilket visar sig i att Barometerindikatorn ligger kvar en bra bit över 100-strecket. Även inköpschefsindex, tjänsteproduktionen och börsen visar en stark utveckling. Arbetsmarknaden är dock något mer avvaktande och industriproduktionen går trögt. 

Högkonjunkturen sitter i under januari och flera indikatorer visar en god utveckling. Exportorderläget tar visserligen ett rejält kliv tillbaka men eftersom förra månadens uppgång var så pass påtaglig är läger fortfarande att bedöma som starkt. Övriga starka indikatorer uppvisar endast små förändringar.

Vissa orosmoln kvarstår alltjämt kring arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjönk visserligen med 0,5 procentenheter under fjolåret, men återhämtningen går relativt långsamt. Givet konjunkturläget hade en starkare nedgång inte varit oväntad. Dessutom har sysselsättningen bland äldre, i ålder 65-74, vänt nedåt både vad gäller andel sysselsatta och antal. Slutligen var antalet personer som varslades om uppsägning relativt få under 2016, antalet föll med 10 procent jämfört med föregående år. Dock skedde en markant ökning under årets två sista månader som förhoppningsvis inte är ett trendbrott i den i övrigt goda utvecklingen.

Industriproduktionen och varuexporten är dock de svaga indikatorerna som alltjämt utvecklas förhållandevis dåligt. Produktionen inom industrin understiger fortfarande produktionen år 2010 samtidigt som produktionen föll med 0,9 procent jämfört med föregående år. Varuexporten utvecklades åtminstone åt rätt håll under 2016. Värdet steg med blygsamma 1,1 procent i löpande priser. Den totala volymen är dock fortsatt låg och läget är svagt.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin - januari