Hållbar handel

Sedan år 1990 har Sveriges varu- och tjänsteexport som andel av BNP ökat med 95 procent. Samtidigt har Sveriges koldioxidintensitet fallit med 66 procent. Handel kan leda till effektivare resursutnyttjande och minskad klimat- och miljöpåverkan.

Sedan år 1990 har Sveriges varu- och tjänsteexport som andel av BNP ökat. Det innebär att Sveriges ekonomi har blivit mer integrerad med den globala ekonomin. Eftersom Sverige är ett litet land är vi beroende av handel med omvärlden. Alla råvaror som Sverige behöver finns inte i Sverige, samtidigt har vi ett överflöd av vissa råvaror. Genom att handla med omvärlden kan sådana obalanser undvikas. Du kan läsa mer om export och import över tid här.

Under samma period har koldioxidintensiteten minskat. Koldioxidintensitet är ett mått på hur stora utsläppen är per producerat värde. Låg koldioxidintensitet visar alltså att ekonomin har blivit bättre på att hantera miljöpåverkan i förhållande till ekonomisk produktion. Du kan läsa mer om koldioxidintensitet och göra internationella jämförelser här.