Privata alternativ skapar karriärmöjligheter

En vinstbegränsning för välfärdsbolag kan komma att begränsa karriärmöjligheterna för lärare och vårdutbildade. Idag drivs 62 procent av skolföretagen av lärare och 67 procent av företagsledarna inom vården och omsorgen är vårdutbildade.

Välfärdsutredningen har lett till att osäkerheten kring välfärdsföretagens plats i vården och skolan har ökat. Samtidigt som regeringen är positivt inställd till privata alternativ inom skolan och vården undersöks möjligheterna att begränsa vinsterna i välfärdsföretagen. Begränsade vinstuttag kan avskräcka nya aktörer från att ge sig in i branschen då det innebär samma risk som tidigare men med begränsade möjligheter till belöning. De dubbla signalerna om branschens framtid kan också leda till att företag som idag är verksamma inom branschen väljer att lägga ner sin verksamhet. 

De flesta företag inom välfärden är små. 93 procent av skolföretagen driver endast en eller två skolor och 87 procent av vårdföretagen har färre än tio anställda. Välfärdsföretagen kännetecknas också av att de oftast leds av kvinnor och ny statistik från SCB visar att majoriteten av företagsledarna är personer med tidigare erfarenhet från de respektive branscherna. 

62 procent lärare

Inom skolan är 62 procent av de operativa företagsledarna utbildade lärare. Andelen är högst i förskolan där hälften av företagsledarna är utbildade förskollärare och ytterligare 20 procent har en lärarutbildning för högre klasser eller fritidsverksamhet. I grundskolan och gymnasieskolan är andelen lärare bland företagsledarna något lägre men även där utgör de en ansenlig andel, 58 respektive 36 procent.

Samma mönster kan ses inom vården och omsorgen. 80 procent av företagsledarna i hälso- och sjukvården har vårdutbildning. Inom äldreomsorgen är 6,8 procent av företagsledarna omsorgsutbildade och 29 procent av företagsledarna har vårdutbildning.

Möjligheten att göra karriär

Att det är lärare och vårdutbildade som i stor utsträckning har rollen som företagsledare i välfärdsföretagen är egentligen inte särskilt förvånande. Genom sin utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet är de experter inom sina respektive områden. Den privata välfärdssektorn har skapat nya karriärvägar inom yrken där det traditionellt sett är svårt att avancera. Genom att sitta på de högsta ledningsposterna har lärare, läkare och sjuksköterskor fått större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och sina elevers eller patienters framtid. I en tid då bristen på vårdpersonal och lärare är akut kan fler alternativa karriärvägar bidra till att göra välfärdssektorn mer attraktiv. En begränsning av välfärdsföretagens vinster kan leda till motsatsen.

 

* Not: Andelen med omsorgsutbildning lades till den 18/10 2016.