Återhämtningen bland några av Sveriges regioner och branscher

De senaste månaderna har många av indikatorerna för svensk ekonomi visat på en stark återhämtning efter coronapandemin. Antalet lediga platser i ekonomin har ökat samtidigt som de öppet arbetslösa minskat. Tittar man närmare på statistiken från Arbetsförmedlingen visar det sig dock att verkligheten skiljer sig kraftigt mellan såväl regioner som branscher.

Vid en snabb jämförelse mellan första halvåret 2020 och 2021, vilket inkluderar såväl tiden före som under pandemin, så går det att se antalet lediga platser i ekonomin ökat med i snitt 39 procent. Det innebär att från januari-augusti 2021 så har det jämförelsevis med samma månader 2020 inkommit ungefär 39 procent fler anmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det är naturligtvis positivt då det antyder att fler företag är villiga att anställa och ser ett ökat behov inom sina verksamheter. Men var och från vilka kommer dessa anmälda platser?

I diagrammet nedan finner vi den procentuella skillnaden i antalet lediga platser i olika branscher mellan första halvåret av 2020 och 2021. Utvecklingen är generellt positiv men det går att se att industrin, byggbranschen, hotell och restaurang samt handeln sticker ut med kraftiga uppgångar. Slutsatserna från Arbetsförmedlingens data ska dock tolkas med försiktighet eftersom det kan finnas skillnader i benägenheten att anmäla sina lediga platser till Arbetsförmedlingen.

Ett kompletterande perspektiv att studera platserna utifrån är branschernas lediga platser som andel av det totala antalet lediga platser. Vad säger egentligen industrins uppgång i antalet lediga platser på 210 procent under juli månad om antalet gått från 1 till 3 exempelvis? I diagrammet nedan visas andelen lediga platser utifrån branscher i förhållande till det totala antalet lediga platser. Exempelvis går det att se att vård och omsorg har stått för ungefär 20–30 procent av det totala antalet lediga platser under första halvåret under såväl 2020 som 2021. Även handeln står för cirka 20 procent av platserna medan industrin och byggbranschen endast stått för cirka 5 procent. I absoluta tal innebar 1 procent ungefär 850 platser 2020 och 1000 under 2021.

Var har då dessa platser dykt upp någonstans? Jämför man första halvåret av 2020 och 2021 är det stor skillnad mellan olika regioner. Nedan illustreras skillnaden mellan 6 olika regioner, i snitt har Västra Götaland och Västerbotten sett störst ökning under 2021 jämfört med 2020, cirka 50 procent. Som jämförelse har Skåne sett en ökning på knappt 25 procent vilket markerar de regionala skillnader som finns.

De regionala skillnaderna går även att se på branschnivå, genom att studera handeln som är en av de största branscherna utifrån antalet platser på Arbetsförmedlingen går det att identifiera några skillnader. Skåne och Västra Götaland har då haft en relativt svag tillväxt av antalet nyanmälda platser inom branschen handel. Under första halvåret 2020 motsvarade de 18 procent av det totala antalet platser medan de under 2021 hade sjunkit till 15 procent. I Stockholm låg istället andelen stabilt på cirka 20 procent under såväl 2020 som 2021.

För att ge kontrast till antalet lediga platser går det även att studera antalet öppet arbetslösa i de olika regionerna. Det här är ett mått som de senaste månaderna använts allt mer som ett alternativt arbetslöshetsmått. Tittar man då på den regionala skillnaden går det också att se stora skillnader mellan första halvåret 2020 och 2021. I januari 2021 var antalet öppet arbetslösa cirka 40 procent fler i Stockholm än under samma månad 2020 medan motsvarande andel i Skåne endast var 16 procent. Under augusti 2021 är andelen mer jämn där det nu är cirka 15 procent färre arbetslösa i de tre regionerna jämfört med augusti 2020. Detta visar också på att arbetslöshetsutvecklingen gått i olika takt i olika regioner.Det man dock ska komma ihåg är att arbetslöshetstalen i de olika regionerna skiljer sig stort på förhand. Det innebär att regioner där arbetslösheten var hög innan pandemin kan se ut att ha drabbats mindre. I förhållande till arbetskraftstalet i de olika regionerna så hade Skåne en arbetslöshet på cirka 10,7 procent under 2020 och 10,3 under första halvåret 2021 medan Stockholm hade en arbetslöshet på cirka 7,9 procent under såväl 2020 som under första halvåret 2021. För Västra Götaland var arbetslösheten cirka 7,9 procent under 2020 och 7,7 under första halvåret 2021.