Företagskonkurser

Under mars 2020 försattes 643 företag i konkurs. Det var en ökning med 8,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Inom hotell och restaurang mer än fördubblades antalet konkurser till följd av coronakrisen.

Coronakrisen slår hårt mot tjänstesektorn vilket redan visar sig i konkursstatistiken för mars. Antalet konkurser inom hotell och restaurang mer än fördubblades och steg till 78 i mars 2020 från 35 samma månad föregående år. Även konkurserna inom transport steg med över 100 procent, från 21 under 2019 till 43 under 2020.

Ett företag eller person kan försättas i konkurs om skulderna inte kan betalas. Om de ekonomiska problemen bedöms vara kortsiktiga kan man istället ansöka om företagsrekonstruktion. Man kan likna detta vid arbetsmarknaden där varsel om uppsägning måste lämnas om en arbetsgivare planerar att säga upp mer än fem tjänster. Varsel måste inte leda till uppsägning, på samma sätt som företagsrekonstruktion inte måste leda till konkurs. Faktiska konkurser kan här liknas vid uppsägningar och stigande arbetslöshet. När konjunkturen viker är konkurser alltså inte bara en indikator utan också ett mått på utfall.

Under helåret 2019 försattes 6 687 företag i konkurs. Det var samma antal som föregående år. Flest konkurser förekom inom byggindustrin följt av detaljhandeln. 

 

Toppnoteringen för företagskonkurser inträffade 1992, det vill säga mitt under den mycket djupa ekonomiska kris som Sverige genomled i början av 1990-talet. Därefter minskade gradvis konkurserna under ett antal år, ner till mer normala nivåer igen. Under 2000-talet har sedan uppgångar tillfälligt skett i samband med konjunkturnedgångar. I diagrammet nedan syns sådana toppar vid IT-kraschen i början av 00-talet, vid finanskrisen i slutet på samma årtionde och i samband med eurokrisen 2012-2013.

Olika branscher drabbas av konkurser i olika utsträckning. Under 2019 var antalet konkurser flest inom byggindustrin följt av detaljhandeln. Konkursutsattheten, antalet konkurser delat med antal företag i branschen, var dock högst inom restaurang och hotell. Du kan läsa mer om konkurser hos UC här