Företagskonkurser

Till och med vecka 47 hade 5 800 företag, med sammanlagt 19 000 anställda, försatts i konkurs under 2020. Jämfört med 2019 steg antalet konkurser under början av coronakrisen men har nu åter närmat sig 2019 års nivå.

Coronakrisen slår hårt mot näringslivet vilket visar sig att antalet konkurser ökat efter vecka 12 jämfört med föregående år. Särskilt hårt drabbade har företag inom hotell- och restaurang varit. I genomsnitt försattes 24 företag inom branschen i konkurs per vecka under vecka 12-21, vilket är en tredubbling jämfört med vecka 1 – 11. 

Ett företag eller person kan försättas i konkurs om skulderna inte kan betalas. Om de ekonomiska problemen bedöms vara kortsiktiga kan man istället ansöka om företagsrekonstruktion. Man kan likna detta vid arbetsmarknaden där varsel om uppsägning måste lämnas om en arbetsgivare planerar att säga upp mer än fem tjänsterVarsel behöver inte leda till uppsägning, på samma sätt som företagsrekonstruktion inte behöver leda till konkurs. Faktiska konkurser kan här liknas vid uppsägningar och stigande arbetslöshet. När konjunkturen viker är konkurser alltså inte bara en indikator utan också ett mått på utfall.

Under helåret 2019 försattes 6 407 företag i konkurs vilket var något färre än under 2018. Flest konkurser förekom inom byggindustrin följt av detaljhandeln. 

 

Toppnoteringen för företagskonkurser inträffade 1992, det vill säga mitt under den mycket djupa ekonomiska kris som Sverige genomled i början av 1990-talet. Därefter minskade gradvis konkurserna under ett antal år, ner till mer normala nivåer igen. Under 2000-talet har sedan uppgångar tillfälligt skett i samband med konjunkturnedgångar. I diagrammet ovan syns sådana toppar vid IT-kraschen i början av 00-talet, vid finanskrisen i slutet på samma årtionde och i samband med eurokrisen 2012-2013.

Olika branscher drabbas av konkurser i olika utsträckning. Under 2019 var antalet konkurser flest inom byggindustrin följt av detaljhandeln. Konkursutsattheten, antalet konkurser delat med antal företag i branschen, var dock högst inom hotell- och restaurang.