Resultat PISA - internationellt

PISA, Program for International Student Assessment, mäter 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I den senaste undersökningen låg Sveriges resultat i linje med genomsnittet för OECD. Sedan förra undersökningen, år 2012, har de svenska resultaten förbättrats.

PISA mäter 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Sverige har gått från att vara ett av de länder med bäst resultat när mätningarna började år 2000 till att ligga omkring OECD-snittet i 2015 års mätning. År 2012 uppvisade svenska elever de sämsta resultaten hittills men i den senaste mätningen vände kurvan uppåt i samtliga tre ämnen.

Matematikdelen i PISA testar elevernas förmåga att tillämpa matte för att lösa problem som de kan tänkas möta i sitt dagliga liv. Läsförståelsen testar elevernas förmåga att söka information och att reflektera över, tolka och bedöma olika texter. I naturvetenskap testas eleverna i att använda och förstå naturvetenskapliga teorier, modeller och begrepp. Likaså mäts elevernas förmåga att tolka, bedöma och kommentera texter med naturvetenskapligt innehåll. Inom samtliga tre områden ligger Sverige omkring genomsnittet.

Även om de tre områdena inte täcker allt som skolan har i uppgift att lära ut bedöms delarna vara viktiga för att tillgodogöra sig ytterligare information. Därför kan resultaten ses som ett mått på hur väl rustade 15-åringar är att möta framtiden.