Färre förtidspensionärer förklarar minskat bidragsberoende

Andelen av den arbetsföra befolkningen, 20-64 år, som försörjs av bidrag fortsätter att minska och är nu nere på 13,3 procent. Nedgången förklaras främst av att färre personer försörjs av sjuk- och aktivitetsersättning, vilket tidigare kallades för förtidspension. Trots den goda utvecklingen uppgår antalet bidragsförsörjda till 770 000.

Sedan 2004 har både antalet och andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag trendmässigt minskat. Andelen uppgick då till över 20 procent, vilket innebar att mer än var femte person i arbetsför ålder befann sig i utanförskap. Minskningen beror främst på att färre har sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare benämndes som förtidspension. Under 2004 var det 433 000 helårsekvivalenter som fick ersättningen, en siffra som 2018 var nere på 251 000.

Det som har hänt är att inflödet till systemet har minskat. 2004 beviljades över 73 000 nya personer sjuk- och aktivitetsersättning. Med tanke på att en årskull utgörs av ungefär 100 000 personer innebär det att ersättningen förr eller senare var mer regel än undantag på svensk arbetsmarknad. Efter 2010 har den trendmässiga nedgången avstannat och 2018 var antalet nybeviljade runt 11 000.

Kommunicerande kärl

SCB:s statistik om bidragsförsörjningen inkluderar alla större bidrag. Vid sidan av sjuk- och aktivitetsersättning handlar det om sjukpenning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning. Dessa olika ersättningar är till viss del kommunicerande kärl. Exempelvis minskade antalet helårsekvivalenter i sjuk- och aktivitetsersättning med över 16 000 mellan 2017 och 2018. Utan individdata kan det inte uteslutas att vissa har gått vidare in i någon annan typ av ersättningsform, exempelvis ekonomiskt bistånd eller en subventionerad anställning.

Eftersom totalsiffran faller kan det dock konstateras att allt fler i Sverige försörjer sig själva. Trots den goda utvecklingen ska utanförskapet naturligtvis inte avfärdas som problem. 770 000 personer står fortfarande utan egen försörjning idag.