Forskning och utveckling - internationellt

Sverige är bland de fyra länder i OECD som investerar mest i forskning och utveckling, FoU, som andel av BNP, tillsammans med Israel, Sydkorea och Japan. Privata medel finansierar den största delen av FoU i Sverige. Inom EU-28 finansierar näringslivet drygt hälften av all forskning och utveckling.

Sverige är bland de fyra länder som investerar mest i FoU, räknat som andel av BNP. I Sverige har utgifterna för FoU varit relativt stabila och hållit en nivå mellan 3-4 procent av BNP under 2000-talet. I miniatyrdiagrammet kan du välja att få en uppdelning efter finansiär. Vi ser då att drygt 60 procent av finansieringen kommer från näringslivet, medan staten finansierar drygt en fjärdedel. 4 procent av finansieringen kommer från övriga inhemska finansiärer som till exempel stiftelser och fonder. 7 procent av FoU i Sverige finansieras från utlandet.

Israel, Sydkorea och Japan investerar mest i FoU. Det är tydligt att många av de länder som ligger i topp på FoU som andel av BNP har en betydande finansiering från det privata näringslivet. Japan, Taiwan och Kina är de länder där näringslivet finansierar störst andel av FoU. Där finansierar näringslivet kring 75 procent. I Mexiko, Ryssland och Grekland är situationen annorlunda och staten finansierar större delen av FoU. Israel har störst andel utländsk finansiering, tillsammans med Lettland och Slovakien.

Ett annat sätt att mäta avkastningen på FoU-verksamheten är att titta på antal patent.