Forskning och utveckling - internationellt

Sverige tillhör de OECD-länder som investerar mest i forskning och utveckling, FoU, mätt som andel av BNP. Det är näringslivet som svarar för merparten av FoU-utgifterna i Sverige. I EU i stort är andelen något lägre, men fortfarande över 50 procent.

Sverige är bland de länder i OECD som investerar mest i forskning och utveckling, FoU, räknat som andel av BNP. Sydkorea, Israel och Schweiz är de länder som investerar mer. Det är tydligt att många av de länder som ligger i topp på FoU som andel av BNP har en betydande finansiering från det privata näringslivet, vilket man kan se i miniatyrdiagrammet.

Japan, Taiwan och Kina är de länder där näringslivet finansierar störst andel av FoU. Här finansierar näringslivet omkring 75 procent. I Argentina, Mexiko och Ryssland är situationen annorlunda och staten finansierar istället större delen av FoU. Störst andel utländsk finansiering har Israel följt av Lettland och Tjeckien.

I Sverige har utgifterna för FoU varit relativt stabila över tid och hållit en nivå mellan 3-4 procent av BNP under 2000-talet. Även här finansierar näringslivet störst del av FoU medan staten står för drygt en fjärdedel. Fyra procent av finansieringen kommer från övriga inhemska finansiärer som till exempel stiftelser och fonder. Resterande del, cirka sex procent, finansieras från utlandet.

Ett sätt att mäta avkastningen på FoU-verksamheten är att titta på antal patent.