Hur bör inflation mätas – KPI eller KPIF?

För att inflationsmålet på 2 procent ska nås behöver Riksbanken en målvariabel som är relevant, bred och välkänd. KPI är det mått som bäst återspeglar inflationen, dvs konsumenternas kostnader, medan KPIF utgör ett bättre beslutsunderlag till Riksbanken. Nivåskillnaden mellan de två måtten har ökat under 2022 och bidragit till en diskussion om vilket mått som bör tillämpas. Sedan 2017 används KPIF som formell målvariabel av Riksbanken.

Varför använder Riksbanken KPIF som målvariabel för inflationen?

När Riksbanken höjer eller sänker styrräntan påverkas efterfrågan i ekonomin, och i förlängningen inflationen. Förändringarna av styrräntan påverkar också hushållens boräntor, vilket i sin tur får effekter på KPI. Detta är dock en övergående effekt som ger en missvisande bild av hur inflationen påverkas av styrräntan. Den kortsiktiga effekten på KPI, av exempelvis en räntehöjning får dessutom den motsatta effekten på längre sikt.

Skillnaden mellan KPI och KPIF är att hushållens boräntor (räntesatsindexet) i KPI hålls konstant i KPIF. KPIF är därför, på samma sätt som KPI, ett brett index som representerar vanliga inköp. Sambandet mellan KPI-inflationen och styrräntan skapade svårigheter i kommunikationen av penningpolitiken, internationella jämförelser av inflationsutvecklingen och riskerade att minska förtroendet för inflationsmålet. Därför övergick Riksbanken till KPIF som formell målvariabel år 2017. Riksbanken kompletterar också analysen med andra inflationsmått, men det är KPIF som är målet.

När används HIKP?

Ett annat mått på inflation är det harmoniserade indexet för konsumentpriser, HIKP. HIKP mäts av Eurostat i de europeiska länderna för internationella jämförelser av inflationen. HIKP är ett brett index och representerar vanliga inköp. Konsumtionskorgen i HIKP utgör cirka 85–90 procent av konsumtionskorgen i KPI. I jämförelse med KPI ingår inte räntekostnader för egna hem, boendekostnad i bostadsrätt, fastighetsskatt, avskrivningar, villaförsäkring samt lotterier. I HIKP, men inte i KPI(F), ingår däremot äldreomsorg, sjukhusvård samt vissa finansiella tjänster.

Andra prisindex

Vilket prisindex som är intressant påverkas av det ekonomiska läget. Till exempel har KPIF-XE som exkluderar energipriser blivit aktuellt i samband med de höga energipriserna.

Vill du läsa mer finns ytterligare information här.