Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål

Förändringar i konsumtionsmönster påverkas av skiftningar i priser och konkurrensvaror och tjänster. Men även tillgången till nya varor och tjänster påverkar vår konsumtion. Till exempel har digitaliseringen inneburit att vi idag lägger mer pengar på kommunikation än tidigare.

Förändringar i hushållens konsumtionsmönster går i regel långsamt och kan vara svåra att urskilja från ett år till ett annat. Ett skäl till att konsumtionsmönstret ändras är att vissa varor eller tjänster ökar mer i pris än andra. Här påverkar både inhemsk konkurrens och billiga importvaror från utlandet en stor roll.

Några trender som däremot går att urskilja är att hushållen lägger allt mindre av sina pengar på livsmedel och bostad. När det gäller bostäder spelar de tidigare låga räntekostnaderna en stor roll. 

Den minskade kostnadsandelen som hushållen lägger på livsmedel beror bland annat på att matkostnaden har minskat, framför allt genom utökad livsmedelsimport. Utvecklingen har däremot under år 2022 och 2023 påverkats till följd av den höga inflationen.

Jämfört mot år 1995 har utgiftsandelen som hushåll lägger på bland annat restaurangbesök ökat. Likaså lägger hushållen en större andel av sin konsumtion på varor och tjänster inom området kommunikation, till exempel telefoni. Gruppen övriga tjänster innehåller exempelvis personlig service och samhällsservice. Ökningen beror till stor del på att vi med stigande inkomster kostar på oss allt fler tjänster.