Hushållens konsumtionsutgifter efter ändamål

Förändringar i konsumtionsmönster påverkas av skiftningar i priser och konkurrensvaror och tjänster. Men även tillgången till nya varor och tjänster påverkar vår konsumtion. Till exempel har IT-utvecklingen inneburit att vi idag lägger mer pengar på kommunikation än tidigare.

Förändringar i hushållens konsumtionsmönster går långsamt och kan vara svåra att urskilja från ett år till ett annat. Ett skäl till att konsumtionsmönstret ändras är att vissa varor eller tjänster ökar mer i pris än andra. Här spelar både inhemsk konkurrens och billiga importvaror från utlandet en stor roll.

Några trender som dock går att urskilja över tid är att hushållen lägger allt mindre av sina pengar på livsmedel och bostad. När det gäller bostaden så spelar de historiskt låga räntekostnaderna en stor roll. Den minskade kostnadsandelen som hushållen lägger på livsmedel beror bland annat på att matkostnaden har minskat, framför allt genom utökad livsmedelsimport. Samtidigt har också utgiftsandelen som hushåll lägger på bland annat restaurangbesök ökat.

Likaså lägger hushållen en större andel av sin konsumtion på varor och tjänster inom området kommunikation, till exempel telefoni. Gruppen övriga tjänster innehåller exempelvis personlig service och samhällsservice. Ökningen beror till stor del på att vi med stigande inkomster kostar på oss allt mer tjänster.

I diagrammet ovan jämförs hur konsumtionsmönstret har förändrats mellan två år, 1995 och 2022. I diagrammet nedan redovisas en längre tidsserie över hushållens konsumtionsmönster.