EU:s tillväxt och BNP

EU:s BNP motsvarar cirka 17 procent av världens sammanlagda BNP. EU är den tredje största ekonomin i världen efter Kina och USA som utgör 27 respektive 19 procent.

EU har en gemensam inre marknad som består av 27 medlemsländer. År 2022 uppgick EU:s samlade BNP till ca 1,5 biljoner euro. EU är den tredje största ekonomin i världen, näst efter USA och Kina. 

Storleken på en ekonomi påverkas av hur många invånare landet har. Jämför vi istället BNP per capita, som tar hänsyn till storleken på befolkningen, ligger USA på tredje plats efter Norge och Schweiz medan EU och Kina kommer på tionde respektive 20:e plats. USA:s BNP per capita är cirka dubbelt så hög som  den i EU och sex gånger högre än Kinas. Samtidigt uppvisar Kina den i särklass högsta BNP-tillväxten, mätt i BNP per capita

EU har genom sin ekonomiska storlek stor betydelse internationellt. Sverige, som är ett litet land sett till befolkningsmängd och BNP får via sitt medlemskap i EU därför en starkare position internationellt - exempelvis vid förhandling av handelsavtal.