Sysselsatta i den offentliga sektorn

Antalet förvärvsarbetande i den offentliga sektorn uppgick till cirka 1,4 miljoner år 2022. Detta motsvarar knappt en tredjedel av samtliga förvärvsarbetande. De regionala variationerna är dock stora.

Den offentliga sektorn delas vanligtvis två delar: den statliga sektorn och den kommunala sektorn.

Inom den statliga sektorn ryms de statliga myndigheterna, vilka är 342 till antalet (jan 2024) enligt Statskontoret. Staten äger också ett stort antal företag. Sett till omsättningen (2022) är Vattenfall störst av de helägda bolagen följt av LKAB och Systembolaget. Det finns också tre affärsverk: Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät.

Den kommunala sektorn består av kommunerna samt regionerna. Dessutom ingår kommunalförbunden och de kommunala bolagen. Allt som allt uppgick antalet sysselsatta inom sektorn till nära 1,1 miljoner år 2022, varav 867 000 återfanns i den kommunala förvaltningen och cirka 283 000 arbetade i regionerna.

Antal förvärvsarbetande i offentlig sektor

År 2022

Antal
Staten276 242
Kommun866 981
Region282 823
Totalt, offentligt1 426 046
LADDA NER
Källa: SCB (BAS)

Sett till de senaste 30 åren har andelen som arbetar inom offentlig sektor minskat. Minskningen har dock skett från en hög nivå. Fortfarande utgör de offentliganställda, inklusive de som arbetar i offentligt ägda bolag, 29 procent av samtliga förvärvsarbetande.

Regionalt sett finns ganska stora variationer. Högst andel offentlig sysselsättning i förhållande till samtliga förvärvsarbetande har Blekinge län följt av Jämtlands län. Lägst är andelen i storstadslänen. Ser man enbart till den statliga förvaltningen, det vill säga myndigheterna, är andelen högst i Uppsala län följt av Gotland och Blekinge.