Val av yrke skapar löneskillnader

Kvinnor tjänar 13 procent mindre än män. Detta har uppmärksammats i olika kampanjer som att kvinnor jobbar gratis från mitten av november, eller att lite drygt dagens sista arbetstimme skulle vara oavlönad. Riktigt så enkelt är det inte. Större delen av lönegapet kan faktiskt förklaras av att kvinnor och män gör olika karriärsval.

Det vanligaste yrket bland kvinnor är undersköterska. Det vanligaste yrket bland män är lastbilsförare. Det finns en stark yrkessegregering på svensk arbetsmarknad. Kvinnor jobbar i klassiskt kvinnliga, omvårdande yrken, ofta i offentlig sektor, och män har jobb med betoning på tekniska kunskaper, ofta i privat sektor. Endast var sjunde förvärvsarbetande jobbar inom yrken med jämn könsfördelning. Övriga är verksamma inom yrken där det antingen finns en övervikt av kvinnor eller män.

De fem vanligaster yrkena för kvinnor

Andel kvinnor (%)Genomsnittlig månadslön
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende92,7025 400,00
Barnskötare90,3021 500,00
Grundskollärare74,6029 200,00
Förskollärare95,9026 900,00
Vårdbiträden82,9023 100,00
Källa: SCB

De fem vanligaster yrkena för män

Andel kvinnor (%)Genomsnittlig månadslön
Lastbilsförare m.fl.4,3026 500,00
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.18,6041 200,00
Företagssäljare25,2039 500,00
Lager- och terminalpersonal20,4026 400,00
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete13,6027 300,00
Källa: SCB

Yrke bestämmer lönen

Kvinnor är oftare verksamma inom yrken med lägre genomsnittlig lönenivå och enligt Medlingsinstitutet är detta den viktigaste förklaringen till lönegapet. Om man även tar hänsyn till andra skillnader så som utbildning, yrke, sektor, hur mycket man arbetar och att åldersfördelningen ser olika ut, kan större delen av löneskillnaden förklaras. Istället för ett lönegap på drygt 13 procent minskar det oförklarade lönegapet till fem procent. Det är alltså bara en femprocentig löneskillnad som inte kan förklaras av yrke, utbildning, sektor, arbetstid och ålder.

Fem procents löneskillnad

Eftersom större delen av lönegapet beror på att kvinnor och män väljer olika karriärsbanor blir det missvisande att diskutera ett lönegap på 13 procent. Om fler kvinnor skulle välja utbildningar som leder till jobb med högre löneläge skulle löneskillnaderna minska av sig själva. Fokus bör istället riktas mot de bakomliggande orsakerna till det oförklarade lönegapet på fem procent.

Klicka här för att se hur lönegapet har förändrats över tid.