Lärarlöner - internationellt

Lärare i Sverige har bland de högre ingångslönerna i OECD. Däremot är löneutvecklingen sämre. Högst ingångslöner har lärare i Luxemburg och Tyskland. Starkast löneutveckling har lärare i Colombia och Sydkorea. 

Ingångslönen för en högstadielärare i Sverige ligger i genomsnitt på 44 003 köpkraftsjusterade USD per år, vilket är en bit över genomsnittet i OECD. Högst ingångslöner har lärare i Luxemburg, följt av Tyskland och Schweiz. Lägst är ingångslönerna i Lettland, Slovakien och Ungern.

Hur löneutvecklingen ser ut under lärarkarriären skiljer sig mycket mellan länderna. Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du se hur löneutvecklingen ser ut under de första 15 åren i yrket. Som framgår här är ökningstakten låg i Sverige jämfört med övriga länder. Att löneutvecklingen följer en flack bana i Sverige är inte unikt för läraryrket utan avspeglar ganska väl hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort. Den svenska arbetsmarknaden karaktäriseras av sammanpressade lönestrukturer och relativt höga ingångslöner.

Det finns självklart svårigheter med att jämföra lärarlöner i olika länder. Lärare har inte identiska arbetsuppgifter och utbildningskrav i alla länder. Det finns också skillnader i till exempel antal undervisningstimmar, skattesystem, pensionsavsättningar, löneförmåner.

Vid jämförelse av lärarlöner för årskurs 7-9 i OECD:s statistik utgår man normalt från lagstadgade löner och inte faktiska löner eller medellöner. Svenska lärarlöner inte är lagstadgade i samma mening som de är i många andra länder. I Sverige sätts lärarlönerna individuellt och baserat på kollektiva överenskommelser.