Lärarlöner - internationellt

Ingångslönerna för lärare i Sverige ligger en bit över genomsnittet i OECD. Däremot är löneutvecklingen sämre. Högst ingångslöner har lärare i Luxemburg och Schweiz. Starkast löneutveckling har lärare på Irland.

Ingångslönen för en högstadielärare i Sverige ligger i genomsnitt på 37 566 köpkraftsjusterade USD per år, vilket är en bit över genomsnittet i OECD-snittet. Högst ingångslöner har lärare i Luxemburg, följt av Schweiz och Tyskland. Lägst är ingångslönerna i Polen och Slovakien.

Hur löneutvecklingen ser ut under lärarkarriären skiljer sig mycket mellan länderna. I miniatyrdiagrammet kan du se hur löneutvecklingen ser ut under de första 15 åren i yrket. Som framgår är ökningstakten låg i Sverige jämfört med övriga länder. Att löneutvecklingen följer en flack bana i Sverige är inte unikt för läraryrket utan avspeglar ganska väl hur det ser ut på arbetsmarknaden i stort. Den svenska arbetsmarknaden karaktäriseras av sammanpressade lönestrukturer och relativt höga ingångslöner.

Det finns självklart svårigheter med att jämföra lärarlöner i olika länder. Lärare har inte identiska arbetsuppgifter och utbildningskrav i alla länder. Det finns också skillnader i till exempel antal undervisningstimmar, skattesystem, pensionsavsättningar, löneförmåner.

Vid jämförelse av lärarlöner för årskurs 7-9 i OECD-statistiken utgår man normalt från lagstadgade löner och inte faktiska löner eller medellöner. Svenska lärarlöner inte är lagstadgade i samma mening som de är i många andra länder. I Sverige sätts lärarlönerna individuellt och baserat på kollektiva överenskommelser.