Lärarlöner - internationellt

Ingångslönerna för svenska lärare ligger något över OECD-snittet. Däremot är löneutvecklingen sämre. Högst ingångslöner har lärare i Luxemburg och Schweiz. Irland har den starkaste löneutvecklingen. Under de första 15 åren ökar lärarnas löner med 89 procent. I Sverige ökar lönerna med 17 procent.

I snitt ligger ingångslönen för en högstadielärare på 35 574 köpkraftsjusterade USD per år. I svenska kronor motsvarar det en månadslön på ungefär 23 000 kronor. Högst ingångslöner har lärare i Luxemburg och lägst är ingångslönerna i Lettland.

Löneutvecklingen skiljer sig mycket mellan olika länder. Om du klickar på miniatyrdiagrammet i högerkolumnen kan du välja att se löneutvecklingen under de första 15 åren i yrket istället för lönenivån. Efter 15 år har de svenska lärarlönerna i snitt ökat med drygt 17 procent vilket är bland de lägsta löneökningarna i OECD.

Det finns självklart svårigheter med att jämföra lärarlöner i olika länder. Lönen kan påverkas av arbete på speciella geografiska platser, specialkunskaper, arbetsledaransvar, administrativa sysslor eller någon typ av prestationsersättning för väl utfört arbete.

Det finns även andra aspekter som bör vägas in till exempel antal undervisningstimmar, klasstorlek, skattesystem, sociala förmåner eller löneförmåner som lärare i vissa länder har. 

Vid jämförelse av lärarlöner för årskurs 7-9 i OECD-statistiken utgår man normalt från lagstadgade löner och inte faktiska löner eller medellöner. Viktigt att påpeka är att svenska lärarlöner inte är lagstadgade i samma mening som de är i många andra länder. I Sverige sätts lärarlönerna individuellt och baserat på kollektiva överenskommelser.