Finansiell stress

Finansiell stabilitet är när det finansiella systemet fungerar effektivt och robust även när det utsätts för allvarliga störningar eller kriser som kan hota dess funktion och förmåga. När indexet för finansiell stress är högt finns det mer oror i systemet och vice versa. Finansiell stabilitet främjar ekonomisk aktivitet och välfärd över tid. 

Ett stabilt finansiellt system ska kunna hantera och motstå olika risker och plötsliga överraskningar, som höga skuldsättningsnivåer, instabila finansinstitut, bristande reglering och tillsyn samt kraftiga förändringar i den globala ekonomiska miljön. En finansiellt stabil ekonomi är viktig för att upprätthålla långsiktig hållbarhet och ekonomisk tillväxt, och den kan uppnås genom en kombination av väl utformad reglering, tillsyn och övervakning av finansmarknaderna samt ansvarsfullt beteende från aktörerna i det finansiella systemet.

Sedan 1990-talet har ECB:s index för finansiell stress haft tre större toppar (ökad stress) i samband med 90-tals krisen, finanskrisen 2008 och Covid-19 pandemin 2020. Under 2022 ökade den finansiella stressen och utgjorde ytterligare en topp.

Vad är finansiell stress?

Finansiell stress är en situation där det finansiella systemet och dess aktörer upplever stora svårigheter att hantera risker och oförutsedda händelser, vilket kan leda till allvarliga störningar i ekonomin.

Finansiell stress kan orsakas av flera faktorer, som till exempel höga skuldsättningsnivåer, bristande tillsyn och reglering, makroekonomiska chocker, eller instabilitet på finansmarknaderna. Det kan också uppstå genom likviditetsbrist, där aktörer i det finansiella systemet inte längre kan betala av sina skulder eller finansiera sina verksamheter.

När en finansiell stressperiod uppstår, kan det leda till att förtroendet för det finansiella systemet minskar, att bankernas förmåga att finansiera företag och hushåll försämras, samt att investerare drar sig tillbaka från marknaden. Detta kan i sin tur leda till en minskning av ekonomisk aktivitet, ökad arbetslöshet, och en nedåtgående spiral för ekonomin som helhet.

Vad är insättningsgaranti? 

Insättningsgaranti är en form av skydd som syftar till att skydda konsumenter mot förluster av pengar som de har satt in på en bank eller annan finansiell institution. Insättningsgaranti innebär att om en bank skulle gå i konkurs, kommer insättningar som täcks av garantin att betalas tillbaka till insättarna. Insättningsgarantin syftar till att öka den finansiella stabiliteten genom att minska risken för bankrusning.

  • I Sverige finns insättningsgaranti genom Riksgälden och deras Insättningsgaranti. Garantin täcker insättningar på upp till 1,5 miljoner kronor per bank och kund. Detta gäller för alla banker som är medlemmar i den svenska insättningsgarantin.
  • I EU finns en gemensam miniminivå för insättningsgarantin på 100 000 euro per bank och kund. Men vissa länder har valt att införa högre garantier. Till exempel, i Tyskland är insättningsgarantin upp till 100 000 euro per bank och kund, medan i Storbritannien är garantin upp till 85 000 pund per bank och kund.
  • I USA finns insättningsgaranti genom Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). FDIC garanterar insättningar på upp till 250 000 dollar per bank och kund. Detta gäller för alla banker som är medlemmar i FDIC.

Det är viktigt att notera att insättningsgaranti är en form av skydd för insättare, men det innebär inte att det är riskfritt att sätta in pengar på en bank eller annan finansiell institution. Det är alltid viktigt att göra sin egen undersökning och bedömning av den finansiella stabiliteten hos en institution innan man gör en insättning.