EU-budgeten

2024 uppgår EU:s budget till 142,6 miljarder euro. En stor budgetpost är den gemensamma jordbruks- och havspolitiken, dit cirka en tredjedel av budgeten är allokerad. Andelen har dock minskat över tid. Administration svarar för en relativt liten andel, drygt 8 procent. 

EU-budgetens sju delar

EU-budgeten utarbetas först av kommissionen och behandlas därefter av ministerrådet och Europaparlamentet. Den slutgiltiga versionen av budgeten måste godkännas av samtliga medlemsländer. Utgifterna i de årliga EU-budgeterna begränsas också av ramarna i långtidsbudgeten. Nuvarande långtidsbudget gäller för perioden 20212027. Utgifterna i EU-budgeten 2024 delas in i sju huvudgrupper. Grupperna har olika programområden och syften.

Inre marknaden, innovation och digitalisering: är riktat mot forskning, innovation, digital transformation, strategisk infrastruktur och den inre marknaden. Insatser i den här gruppen adresserar gemensamma utmaningar som exempelvis minskning av koldioxidutsläpp, demografiska förändringar, och stärkt konkurrenskraft för företag.

Sammanhållning, resiliens och värden: syftar till att stärka motståndskraften och sammanhållningen mellan EU:s medlemsstater genom att minska skillnaderna både i och mellan EU:s medlemsländer samt inom och mellan medlemsstater.  

Naturresurser och miljö: fungerar som en drivkraft för hållbarhet i jordbruk och maritima sektorer, tillsammans med klimatåtgärder, miljöskydd, livsmedelssäkerhet och landsbygdsutveckling.

Migration och gränsförvaltning: omfattar frågor kring migration och förvaltningen av EU:s yttre gränser. Under 2021–2027 utökas stödet för att stärka EU:s yttre gränser för att värna om asylsystemet inom EU. Medlemsstaterna får också mer EU-medel för att hjälpa dem att bättre hantera migrationen till EU.

Säkerhet och försvar: syftar till att förbättra säkerheten för Europas medborgare genom att stärka Europas försvarskapacitet och tillhandahålla verktyg för interna och externa säkerhetsutmaningar.

Grannländer och omvärlden: ökar EU:s socioekonomiska påverkan på utvecklingsländer. Området omfattar även bistånd till länder som förbereder sig för anslutning till EU.

Europeisk offentlig förvaltning: posten täcker huvudsakligen de administrativa utgifterna för alla EU-institutioner, samt pensioner för pensionerade EU-tjänstemän.

EU:s budget 2024 detaljerad

År 2024

Miljoner euroAndel av total (%)
Inre marknaden, innovation och digitalisering20 82814,6
Forskning och innovation12 7018,9
Europeiska strategiska investeringar4 7563,3
Inre markaden9150,6
Rymdprogram2 4561,7
Sammanhållning, resiliens och värden33 71623,6
Regional utveckling17 33212,2
Återhämtning och resiliens4 6543,3
investering i människor, rättigheter och EU:s värden11 7308,2
Naturresurser och miljö54 15138,0
Jordbruks- och havspolitik53 53837,5
Miljö- och klimatåtgärder6960,5
Migration och gränsförvaltning3 2492,3
Migration1 5281,1
Gränsförvaltning1 7211,2
Säkerhet och försvar2 0351,4
Säkerhet7340,5
Försvar1 3010,9
Krishantering0,0
Grannländer och omvärlden15 29110,7
Europeiska utrikestjänsten15 29110,7
Föranslutningsstöd1 9751,4
Europeisk offentlig förvaltning11 9888,4
Särskilda instrument1 3711,0
Totalt142 630100,0
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen
Underkategorier är ej översatta med offentliga namn. Beloppen avser planerade betalningar.

EU:s och medlemstaternas utgifter

Sett över tid har EU:s utgifter utvecklats i ungefär samma takt som medlemsstaternas offentliga utgifter. År 2000 motsvarade EU:s utgifter omkring två procent av de dåvarande 15 medlemsländernas sammanlagda offentliga utgifter. 2021 var motsvarande andel cirka tre procent för de 27 medlemsländernas totala offentliga utgifter. Ökningen från cirka två procent 2019 till tre procent 2021 beror på Storbritanniens utträde ur EU och tillfälliga utgiftsökningar i samband med coronakrisen.

Utveckling av EU:s och medlemsstaternas offentliga utgifter

EU:s utgifter, mdr euroMedlemstaternas utgifter*, mdr euroEU:s utgifter, % av medlemsstaternas
2000834 0742,0
20051055 2672,0
20101226 3811,9
20151456 9612,1
20171377 0371,9
20191597 5492,1
20201737 1112,4
20212287 4753,1
LADDA NER
Källa: EU-kommissionen och Eurostat
* Beloppen anger de sammanlagda offentliga utgifterna för de länder som var EU-medlemmar respektive år.