Forskarutbildade i Sverige

1,30Procent
2017

Att ta ut en forskarexamen blir allt vanligare i Sverige. 2017 hade 1,3 procent av befolkningen i åldern 25-64 år genomgått en forskarutbildning. Det är mer än en fördubbling jämfört med nivåerna i 90-talets början.

Den högsta examen man kan ta i Sverige är en doktorsexamen vilken man avlägger efter en forskarutbildning.  Idag är det 1,3 procent av befolkningen i åldern 25-64 år som har en doktorsexamen. Det motsvarar 67 058 personer.

Antalet personer med forskarutbildning har ökat för varje år sedan 1990. Den dåvarande regeringen hade som mål att dubbla antalet forskarexamina till år 2000. Under 90-talet expanderade också högskolesektorn, vilket ökade behovet av forskarutbildade. När expansionen avtog efter år 2000 ökade utbudet av personer med doktorsexamen på den ordinarie arbetsmarknaden.

2007 gjorde Högskoleverket en analys av etableringen och sysselsättningen av forskarutbildade på den svenska arbetsmarknaden. Ungefär hälften jobbade i statlig förvaltning eller i statligt ägda företag och organisationer. Mindre än en tredjedel arbetade i den privata sektorn.

En majoritet av de med forskarutbildning är män, men andelen kvinnor ökar i de yngre åldersgrupperna. En fjärdedel har utländsk bakgrund. Det innebär att andelen med utländsk bakgrund är större bland personer med forskarutbildning än i befolkning i stort. Sysselsättningsgraden bland forskarutbildade är hög, och denna grupp fortsätter i hög utsträckning att jobba efter ordinarie pensionsålder. Hela 56 procent av de med doktorsexamen mellan 65-74 år hade arbetat under 2007.