Från stort till smått i Sveriges näringsliv

Bilden av Sverige som ett storföretagsland lever till viss del fortfarande kvar men faktum är att småföretagen dominerar näringslivet, inte bara vad gäller antal företag. De är också den grupp som bidrar mest till BNP.

Driver jobbskapandet

Sverige har tidigare varit känt som ett storföretagsland och i viss uträckning lever bilden fortfarande kvar hos gemene man, inte minst utomlands. Det var inom verkstadsindustrin i slutet på 1800-talet som de stora svenska företagen Ericsson, Alfa Laval och Scania etablerades. En bra bit senare, på 1940-talet var det istället mer fokus på detaljhandel och företag som exempelvis H&M startades. De stora företagen bidrog till att forma synen på Sverige utomlands och bilden av storföretagslandet följde med även på hemmaplan.

Än i dag är storföretagen så klart viktiga arbetsgivare, men sett till både antal företag och antal anställda är det nu mer småföretagen som dominerar och så har det sett ut under en längre tid. Jämfört med stora företag, där antalet anställda ökat med knappt 7 procent, har småföretagen ökat antalet anställda med hela 21 procent under de senaste tio åren. Ökningen visar att det i hög grad är småföretagarna driver jobbskapandet framåt i Sverige och då handlar det dessutom bara om de företag som faktiskt har anställda. Det finns även en stor grupp som inte har några anställda och dessa har ökat i antal med 24 procent under samma period, hit räknas enskilda näringsidkare.

Småföretagen är inte bara störst när det kommer till antal företag och antalet anställda utan även när det gäller bidraget till BNP. Enligt de senaste uppgifterna från SCB bidrog små företag (0-49 anställda) med den största delen till BNP, 43 procent av näringslivets förädlingsvärde. Det kan jämföras med gruppen stora företag vars bidrag var 39 procent och de medelstora företagen, som bidrog med drygt 18 procent.

De mindre företagen är naturligtvis viktiga inom alla branscher, men det finns några som sticker ut. Delar av både fastighetsbranschen och byggbranschen är till exempel starkt präglade av småföretag. Över 70 procent av förädlingsvärdet i branschen specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer, motsvarande drygt 110 miljarder kronor, kommer från småföretag. Därutöver har vi givetvis också alla de branscher vi traditionellt förknippar med mindre företag, som exempelvis jordbruket och restaurangbranschen, där 80-90 procent av förädlingsvärdet genereras av företag med färre än 50 anställda.

Sammantaget kan man alltså konstatera att småföretagen är mycket viktiga för näringslivet både när det gäller jobbskapande och förädlingsvärde. Det är därmed hög tid att lämna en föråldrad bild av Sverige som ett storföretagsland och ge plats för en modernare sådan där strålkastarljuset faller minst lika mycket på småföretagarna.

Small and medium sized enterprises

De för Sverige viktiga små och medelstora företagen förekommer ofta i samhälls- debatten under begreppet SME, vilket är en förkortning av "small and medium sized enterprises". Det finns flera definitioner på vilka företag som ska ingå i benämningen SME men i Sverige tillämpas oftast EU-kommissionens definition.

Det innebär att företag med färre än 50 anställda klassas som små företag och företag med färre än 250 anställda klassas som medelstora företag. De företag som har fler än 250 anställda blir därmed klassificerade som stora företag.