Bostadsbrist per kommun

Under år 2023 uppgav 180 kommuner att de hade brist på bostäder. Det är 24 kommuner färre jämfört med 2022. Antalet kommuner som anser att de har ett överskott på bostäder har minskat från 14 till 12. Övriga 97 anser att bostadsmarknaden är i balans och en kommun saknar data.

Bostadsbristen ovan mäts i Boverkets bostadsmarknadsenkät där kommunerna tar ställning till bostadssituationen i kommunen. Sedan 2013 har antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 126 till 180. Samtidigt har antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 123 till 97.

Boverkets enkät mäter kommunernas bedömning av läget på bostadsmarknaden. Detta är inte ett entydigt mått på bostadsbrist och säger heller inget om hur allvarlig bristen är i en viss kommun. För att avgöra hur allvarlig bostadsbristen är i en viss region gör man klokt i att även studera andra variabler såsom prisutvecklingen i regionen och kötider till hyresrätter.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Brist på bostäder uppstår eftersom marknaden hindras från att nå sitt jämviktsläge, eller att det tar tid att nå dit. På kort sikt kan det bero på chocker. Utbudet av lägenheter kan vara för lågt om befolkningen växer snabbt eftersom utbudet är trögrörligt då det tar tid att bygga nytt. Ta exempelvis en studentstad där ovanligt stora ålderskullar gör att det tillfälligt blir en hög tillströmning av nya studenter. På kort sikt uppstår bostadsbrist, men på längre sikt kommer det antingen att byggas fler bostäder eller kommer ålderskullarna att bli mindre, så att det ursprungliga utbudet räcker.

På längre sikt uppstår bostadsbrist snarare på grund av strukturella faktorer. Här förklarar Klas Eklund varför hyresregleringen gör att det byggs för få hyresrätter.

 

Denna övergripande statistik för bostadsbristen kan till viss del liknas vid statistiken över arbetslösheten. Vi vet att arbetslösheten idag är särskilt hög i vissa grupper, exempelvis för personer som saknar gymnasieutbildning. På samma sätt är bostadsbristen särskilt problematiskt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för vissa grupper, som unga, studenter, funktionsnedsatta och nyanlända.