Vad är energi?

Energi definieras som förmågan att uträtta ett arbete. Arbete kan vara en boll som rullar, en person som springer eller vatten som kokar. 

Energi kan inte skapas eller förstöras utan bara omvandlas. Detta innebär att all energi vi använder har funnits i en annan form vid ett annat tillfälle. När vi förbrukar energi så omvandlas den till en typ av energi vi inte längre har användning för.

Det finns många olika former av energi och energikällor. Man skiljer till exempel på primära och sekundära energikällor. Primära energikällor är orörda av människan, det vill säga energikällor så som vind, sol eller råolja. Sekundära energikällor är energikällor som existerar först efter att människan omvandlat den. Exempel på sekundära energikällor är elektricitet och fjärrvärme.

Ett annat sätt att beskriva energikällor är igenom energibärare. En energibärare är ett medium som kan lagra och transportera energi. Exempel på energibärare är el, diesel, fossilgas, vätgas och vattnet i fjärrvärmenätet. Energibärare kan både vara primära- och sekundära energikällor. Ett exempel på en primär energikälla som också är en energibärare är olja.

Det är viktigt att göra skillnad på energi och energibäraren elektricitet. Elektricitet är bara en form av energi. I Sveriges energiförbrukning ingår alltså elanvändningen men också annan energianvändning som exempelvis bränsleförbrukning i transportsektorn och uppvärmning av boenden.