Energianvändning

År 2022 var den slutgiltiga energianvändningen i Sverige 355,2 TWh. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 119 TWh och biobränsle som uppgick till 95 TWh. 

År 2022 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energi, 139 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energi använde industrin med 137 TWh. Den vanligaste energibäraren under 2022 var el, som stod för 119 TWh, följt av biobränsle som utgjorde 95 TWh. 

Förluster och annan användning

Energianvändningen som presentas ovanför representerar den slutgiltiga konsumtionen per sektor och energibärare utan eventuella förluster. Sveriges totala energianvändning för 2022 var därför 507,9 TWh varav 152,6 TWh utgjordes av förluster. Förluster innebär energi som går till spillo eller inte används.

Förluster från kärnkraften uppgår till 93,3 TWh. Med förluster menas energi som kyls bort vid kärnkraftsproduktion. Andra förluster uppstår i värme- och kraftvärmeverk eller som distributionsförluster för el och fjärrvärme, vilket 2022 uppgick till 19,2 TWh. Egenanvändningen i energisektorn uppgick till 22 TWh år 2022. Här ingår användning för uppvärmning, belysning, elanvändning i produktionsanläggningar och raffinaderier.