Energianvändning

Under 2021 var den slutgiltiga energianvändningen i Sverige 371,6 TWh. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 125 TWh och biobränsle som uppgick till 92 TWh. 

Under 2021 var bostäder och service mm. den sektor som använde mest energi, 149 TWh. Sektorn är beräkningstekniskt en restpost och innehåller hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygg. Näst mest energi använde industrin med 140 TWh. Den vanligaste energibäraren under 2021 var el, som stod för 125 TWh, följt av biobränsle som utgjorde 92 TWh. 

Förluster och annan användning

Energianvändningen som presentas ovanför representerar den slutgiltiga konsumptionen per sektor och energibärare utan eventuella förluster. Sveriges totala energianvändning för 2021 var därför 532,2 TWh varav 160,6 TWh utgjordes av förluster. Förluster innebär energi som går till spillo eller inte används.

Förluster från kärnkaften uppgår till 97,3 TWh. Med förluster menas energi som kyls bort vid kärnkraftsproduktion. Andra förluster uppstår i värme- och kraftvärmeverk eller som distributionsförluster för el och fjärrvärme, vilket 2021 uppgick till 17,1 TWh. Egenanvändningen i energisektorn uppgick till 22,9 TWh år 2021. Här ingår användning för uppvärmning, belysning, elanvändning i produktionsanläggningar och raffinaderier.