Dödviktsförlust, konsumentöverskott och producentöverskott

Vad är dödviktsförlust, konsument- och producentöverskott? Dödviktsförlust kallas den ineffektivitet som uppstår när marknaden inte är i jämvikt. Konsumentöverskott är det pris som konsumenter är beredda att betala över marknadspriset. Producentöverskott är tvärtom det pris under marknadspriset som producenter är beredda att sälja för.

Dödviktsförluster uppstår exempelvis som följd av regleringar. När regleringar görs på marknaden förskjuts pris och/eller kvantitet från jämviktspunkten. Regleringar kan skapa både fördelar och nackdelar och påverkar grupper på olika sätt. En skatt ger exempelvis intäkter till staten, samtidigt som det minskar konsument- och producentöverskottet. En subvention ökar både konsumentöverskottet och producentöverskottet men är en kostnad för staten. Dödviktsförlusten är den kvantitetsminskning eller kostnad som inte kompenseras av vare sig överskott eller skatteintäkter.

I diagrammen ovan är den ursprungliga marknadsjämvikten där utbud och efterfrågan skär varandra, vilket markeras med en stjärna *. Den gula linjen utgör en ny utbudslinje som inkluderar regleringen och skapar en ny jämvikt där den skär efterfrågelinjen. I det vänstra diagrammet höjs priset för konsumenterna. Intäkten för producenterna blir vid det pris där den nya kvantiteten skär den ursprungliga utbudslinjen. Mellanskillnaden är skatteintäkter. Kvantiteten har på grund av regleringen minskat från ’*’ till ’Kvantitet’. Den mörka triangeln visar dödviktsförlusten. I detta fall uppstår den eftersom en del av kvantiteten går förlorad utan att ge upphov till skatteintäkter. I det högra diagrammet, där varan blir subventionerad, får konsumenterna istället betala ett lägre pris än marknadsjämvikten. Producenternas intäkter kan återigen räknas ut genom att läsa av priset där den nya kvantiteten skär den ursprungliga utbudslinjen. Mellanskillnaden täcks nu i stället upp av subventioner. Kvantiteten ökar från ’*’ till ’Kvantitet’. Dödviktsförlusten uppstår eftersom den offentliga sektorn täcker upp för en kostnad som varken bidrar till högre konsumentöverskott eller producentöverskott.