Läget på arbetsmarknaden

Under fredagen kom februaris siffror från Arbetskraftsundersökningen och trots oroliga tider fortsätter arbetsmarknaden att visa positiva framsteg, det finns dock fortsatta orosmoln.

Februari månads Arbetskraftundersökningar visade på positiva tendenser inom såväl arbetslösheten som sysselsättningen, arbetslösheten sjönk till 7,9 procent och sysselsättningsgraden steg till 67,9 procent. Särskilda grupper har det dock fortsatt svårt på arbetsmarknaden, ungdomsarbetslösheten har visserligen sjunkit sedan pandemins början men befinner sig fortfarande på en högre nivå jämfört med läget innan. Den platå som bildats inom långtidsarbetslösheten har än så länge inte visat några tendenser till att ge vika. Omkring 40 procent av de arbetslösa är idag långtidsarbetslösa vilket går att jämföra med siffran i februari 2020 då andelen var cirka 25 procent. Samtidigt som problemen med långtidsarbetslöshet bitit sig fast så visar indikatorer på efterfrågan bland arbetsgivare att det inte saknas behov. De nyanmälda platserna hos Arbetsförmedlingen slog rekord i februari och uppgick till nästan 200 000. Nästan 100 000 fler än för ett år sedan. Matchningsproblemen på svensk arbetsmarknad lär fortsätta i skuggan av prischocker och kriget i Ukraina.