Energitillförsel - internationellt

Den internationella energitillförseln uppvisar stora skillnader mellan olika regioner när det gäller vilken som är den mest betydelsefulla energibäraren. Världens energitillförsel domineras av fossila bränslen och bland dessa är olja den mest betydelsefulla. Olikheter i energianvändningen har sin orsak i ländernas och regionernas ekonomiska situation, industristruktur och klimat

Totalt sett ökade tillförseln av energi i världen med 5,7 procent under 2021 jämfört med 2020. Detta är en effekt av covid-19 pandemin. Oljan utgjorde knappt 20 procent av den totala tillförseln i världen 2021. Förenklat kan olja delas upp i två delar, drivmedel och eldningsoljor. Historiskt har trenden varit sådan att efterfrågan på drivmedel, som till exempel diesel och bensin, ökat snabbare än de tunga eldningsoljorna.

Kolet utgjorde 27 procent av den tillförda energin i världen under 2021. Naturgasens andel av energitillförseln uppgick 2021 till knappt 24 procent av den totala energitillförseln. Vattenkraften stod för 2,5 procent och de förnybara källorna utgjorde 14,7 procent, vilket var en något högre andel än året innan. Slutligen stod kärnkraften för resterande 5 procent.