Ökad arbetslöshet under 2023

Arbetsmarknadsåret 2023 blev ett blandat år. Arbetslöheten steg som helhet men trenden skiljer sig mellan olika grupper. Bland utrikes födda sjönk arbetslösheten med en procentenhet medan den steg med cirka en halv procentenhet bland inrikes födda.

Inrikes födda har en högre delaktighet på arbetsmarknaden än utrikes födda. Det är inte unikt för Sverige utan gäller även för andra europeiska länder. De senaste året har dock skillnaderna minskat och under år 2023 minskade arbetslösheten bland utrikes födda samtidigt som den ökade bland inrikes födda.

Fördelat efter ålder så blir också skillnaderna tydliga och det är framförallt arbetslösheten bland de äldre utrikes födda som har minskat. Bland yngre inrikes födda ökade arbetslösheten med nära en procentenhet, vilket också var den största ökningen. 

Även skillnad i arbetslöshetstid

Hur länge personer är arbetslösa skiljer sig också åt mellan inrikes och utrikes födda personer. Bland utrikes födda har ungefär 40 procent av de arbetslösa varit arbetslösa i minst 27 veckor, vilket är definitionen för långtidsarbetslöshet. Motsvarande andel bland inrikes födda är drygt 18 procent. Utvecklingen har de senaste åren varit att andelen långtidsarbetslösa ökat i samtliga gruppen men trenden bröts i år och i stället så sjönk andelen bland både utrikes och inrikes födda. En hög andel långtidsarbetslösa riskerar att höja jämviktsarbetslöshetsnivån eftersom personer som är långtidsarbetslösa tenderar att ha svårare att återvända till arbetsmarknaden.