Arbetslöshet i olika åldersgrupper

Arbetslösheten är betydligt högre bland ungdomar än vad den är i övriga åldersgrupper. Ungdomar är också känsligare för ekonomiska svängningar vilket bland annat visar sig i att en större grupp unga fortsätter att vara arbetslösa efter lågkonjunkturer.

I Sverige råder det stora skillnader i arbetslöshet mellan de unga och de äldre. År 2023 låg arbetslösheten bland personer 15-24 år på 22,1 procent. I övriga åldersgrupper var nivån betydligt lägre. Mönstret är det samma under både låg- och högkonjunkturer, vilket man kan se genom att klicka på ett av de mindre diagrammen. Här kan man även se att coronakrisen slog hårdast mot de yngre på arbetsmarkanden. Antalet arbetslösa ökade dock mest bland personer 25-34 år.

Under finanskrisen 2008 ökade arbetslösheten i samtliga åldersgrupper och ökningen var som störst bland ungdomar. Under senare år har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer men ungdomsarbetslösheten ligger fortfarande kvar på en högre nivå än i övriga grupper. Ofta handlar det dock om kortare arbetslöshetsperioder då unga i högre utsträckning rör sig mellan olika jobb och säsongsvariationen är hög.

Orsakerna till den högre ungdomsarbetslösheten är ett återkommande ämne i debatten. Några aspekter av problematiken som ofta tas upp är turordningsreglerna i LAS, dålig koppling mellan utbildning och arbetsliv, samt nivån på ingångslönerna.