Real BNP

Ekonomisk tillväxt mäts vanligtvis genom att man ser till hur mycket BNP uttryckt i fasta priser ökar över tid. För länder med stor utrikeshandel kan det dock vara bättre att studera real BNP. Det är ett mått som också tar hänsyn till hur priserna på våra exportprodukter utvecklas i förhållande till hur mycket vi måste betala för importen.

BNP kan mätas på en mängd olika sätt. Om det är tillväxten man studerar använder man oftast ett mått som är uttryckt i fasta priser. En sådan beräkning tar bort effekterna av prisförändringar och visar därför hur den producerade volymen av varor och tjänster utvecklas från ett år till ett annat.

Att enbart se till produktionsvolymen har dock sina brister. I synnerhet gäller detta för länder som i likhet med Sverige har en relativt stor utrikeshandel. Sådana länder är också beroende av hur mycket betalt de får för sina exportprodukter och hur mycket de måste betala för sin import. Denna relation mellan export- och importpriser kallas för bytesförhållandet.

Om bytesförhållandet stärks ökar landets totala köpkraft – exportpriserna stiger snabbare än importpriserna. När detta inträffar kan exporten betala för en ökad importvolym utan att handelsnettot försvagas. Givetvis är det omvända också sant. Om importpriserna ökar mer än priserna på det vi exporterar förlorar vi köpkraft. Ett mått som tar hänsyn till sådana förändringar kallas för real BNP och visar tydligare än BNP i fasta priser hur konsumtionsmöjligheterna utvecklas för ett land.

Studerar man Sveriges reala BNP från 1980-talet och framåt ser man att tillväxten har varit något lägre än vad det vanliga BNP-måttet antyder. Det här betyder att bytesförhållandet totalt sett har försvagats – exportpriserna har ökat långsammare än importpriserna. 

Det finns flera olika anledningar till varför bytesförhållandet kan försvagas, exempelvis att valutan deprecieras. Det som framför allt låg bakom försvagningen mellan åren 1998-2005 var dock ett kraftigt stigande oljepris och till viss del också fallande priser för exporten av teleprodukter (läs mer i fördjupning från Konjunkturinstitutet).