Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter. 

Diagrammet visar vilka olika varugrupper som Sverige exporterar mest av. Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du byta till att istället visa importvaror. Längst ner på sidan finns en mer detaljerad tabell över varuhandeln.

Cirka 35 procent av den svenska varuexporten utgörs av maskiner och transportmedel. Hit räknas bland annat också export av telekomprodukter. Sveriges basindustri svarar även den för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas i allmänhet skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor). Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. 1980 låg oljenotan på över 20 procent av det totala varuimportvärdet. År 2022 uppgick oljeimporten till drygt 8 procent. Den lägre andelen kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och det minskade oljeberoendet inom industrin.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. Det man då mäter är hur mycket som konsumeras i det besökta landet, samt värdet på de varor och tjänster som man tar med sig hem. När utländska besökare kommer till hit bokförs deras konsumtion i Sverige som export i tjänstebalansen. På motsvarande sätt räknas våra utlandsresor som import i statistiken. Exempel på andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och övriga affärstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och utveckling.

I tabellen nedan redovisas varuhandeln mer detaljerat.

Sveriges import- och exportvaror

Miljarder kronor, år 2022

ExportImport
Livsmedel och levande djur110,3173,5
00 levande djur0,30,4
01 kött och köttvaror3,317,3
02 mjölk, mejeriprodukter samt ägg6,914,2
03 fisk, kräft- och blötdjur, varor därav54,062,6
04 spannmål och varor därav12,011,8
05 frukt och köksväxter4,728,3
06 socker, sockervaror och honung2,54,5
07 kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav7,715,1
08 fodermed för djur utom omal spannmål3,66,7
09 diverse livsmedel15,412,7
Drycker och tobak14,219,9
11 drycker9,517,1
12 tobak och tobaksvaror4,72,9
Råvaror, icke ätbara, utom bränslen150,558,1
21 hudar, skinn och pälsskinn, oberedda0,40,3
22 oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor0,52,0
23 natur-, syntetgummi och gummiregenerat0,21,1
24 trävaror och kork53,811,7
25 pappersmassa och pappersavfall32,45,2
26 textilfibrer samt avfall därav0,30,9
27 obearb miner ämnen utom kol och oljor1,24,9
28 malm och skrot av metaller60,725,9
29 andra animal och vegetabil råmaterial1,05,9
Mineral bränslen, smörjoljor, elström217,6287,5
32 stenkol, brunkol, torv, koks, briketter0,610,0
33 mineraloljor och produkter därav160,7247,9
34 petroleumgaser, kolgas o. d.8,219,2
35 elektrisk ström48,010,3
Animal och vegetabil oljor och fetter4,713,4
41 animaliska oljor och fetter0,80,3
42 vegetabiliska oljor och fetter2,39,6
43 beredda oljor och fetter samt vaxer1,63,5
Prod av kemiska och närstående industr285,7243,8
51 organiska kemiska föreningar23,636,6
52 kemiska grundämnen och oorg kemiska föreningar6,424,3
53 färgämnen och garvämnen10,48,7
54 medicinska och farmaceutiska produkter139,466,1
55 luktämnen, toalett- och rengöringspreparat12,519,6
56 gödselmedel, tillverkade3,77,5
57 plast i obearbetad form38,132,6
58 plast i bearbetad form13,617,2
59 diverse kemiska produkter38,231,1
Bearbetade varor, i huvudsak efter material336,7289,8
61 läder, lädervaror och beredda pälsskinn0,81,4
62 gummivaror12,020,4
63 varor av trä eller kork utom möbler8,916,8
64 papper, papp och varor därav103,822,8
65 garn, vävnader m m, utom kläder10,719,1
66 varor av mineral ämnen utom metaller10,226,2
67 järn och stål93,176,1
68 metaller utom järn och stål48,338,5
69 arbeten av metall49,068,6
Mask och apparater samt transportmedel702,7707,4
71 kraftalstrande maskiner63,342,7
72 maskiner för särskilda industrier74,247,7
73 metallbearbetningsmaskiner7,96,3
74 andra icke elektriska maskiner och apparater109,898,4
75 kontorsmaskiner och ADB-maskiner25,959,7
76 tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare o.d.73,9105,4
77 andra elektriska maskiner och apparater93,3137,2
78 fordon för vägar243,6197,4
79 andra transportmedel10,912,5
Diverse färdiga varor166,2249,8
81 mont byggn; VVS- och elinstallationsmaterial7,415,1
82 möbler, madrasser, sängkläder, kuddar23,631,6
83 reseffekter, handväskor och liknande artiklar2,24,6
84 kläder33,864,8
85 skodon6,615,1
87 mät- o kontrollinstrument m m38,139,3
88 varor för fotografiskt eller optiskt bruk, ur4,58,2
89 andra färdiga varor50,071,1
Övriga varor9,91,3
93 Industrianläggningar; leveranser till fartyg, flygplan och off shore-anläggningar avseende varor ur KN-kapitel 1-26 och 28-97; personliga flyttsaker m.m.0,50,3
96 mynt, ej utgör lagligt betalningsmedel0,00,0
97 icke-monetärt guld9,41,0
LADDA NER
Källa: SCB via Macrobond
Import och export fördelade enligt SITC (bortfallsjusterad)

Läs mer om:

Export och import över tid