Sveriges export- och importprodukter

Svensk varuexport består i hög grad av industrivaror, såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter. Exempel på stora importvaror är olja, bilar samt el- och teleprodukter. Tjänstehandeln domineras av olika slags affärstjänster, tekniska tjänster samt resor och transporter. 

Cirka 35 procent av den svenska varuexporten utgörs av maskiner och transportmedel. Hit räknas bland annat export av telekomprodukter. Sveriges basindustri svarar också för en betydande del av den svenska varuexporten. Till basindustrin räknas skogsindustrin, stål- och gruvindustrin samt den kemiska industrin.

Viktiga importvaror är exempelvis el- och teleprodukter, livsmedel och personbilar. Olja är annan mycket stor importvara, både råolja och raffinerad olja (mineraloljor). Över tid har dock det svenska oljeberoendet minskat. År 1980 motsvarande oljeimporten över 20 procent av det totala varuimportvärdet. År 2022 uppgick oljeimporten till drygt 8 procent. Den lägre andelen kan bland annat förklaras av den successiva övergången till andra energikällor och det minskade oljeberoendet inom industrin.

I tjänstehandeln ryms bland annat våra utlandsresor. Då mäter man hur mycket som konsumeras i det besökta landet, samt värdet på de varor och tjänster som man tar med sig hem. När utländska besökare kommer till Sverige bokförs deras konsumtion i Sverige som export i tjänstebalansen. På motsvarande sätt räknas våra utlandsresor som import i statistiken. Exempel på andra stora poster i tjänstehandeln är transporter och övriga affärstjänster. I den senare gruppen ingår bland annat tjänster relaterade till forskning och utveckling.

I tabellen nedan redovisas varuhandeln mer detaljerat.

Sveriges import- och exportvaror

Miljarder kronor, år 2023

ExportImport
0 Livsmedel och levande djur122,8192,2
00 levande djur0,30,3
01 kött och köttvaror3,518,9
02 mjölk, mejeriprodukter samt ägg7,115,4
03 fisk, kräft- och blötdjur, varor därav62,169,6
04 spannmål och varor därav12,314,1
05 frukt och köksväxter4,931,1
06 socker, sockervaror och honung3,16,1
07 kaffe, te, kakao, kryddor och varor därav8,615,1
08 fodermed för djur utom omal spannmål4,17,1
09 diverse livsmedel16,814,6
1 Drycker och tobak16,021,2
11 drycker10,118,4
12 tobak och tobaksvaror5,92,9
2 Råvaror, icke ätbara, utom bränslen140,559,5
21 hudar, skinn och pälsskinn, oberedda0,50,4
22 oljefrön, oljehaltiga nötter och kärnor0,22,0
23 natur-, syntetgummi och gummiregenerat0,11,0
24 trävaror och kork42,513,9
25 pappersmassa och pappersavfall33,34,3
26 textilfibrer samt avfall därav0,40,8
27 obearb miner ämnen utom kol och oljor1,15,1
28 malm och skrot av metaller61,426,4
29 andra animal och vegetabil råmaterial1,05,7
3 Mineral bränslen, smörjoljor, elström169,7229,3
32 stenkol, brunkol, torv, koks, briketter0,56,5
33 mineraloljor och produkter därav139,8204,0
34 petroleumgaser, kolgas o. d.6,813,3
35 elektrisk ström22,65,5
4 Animal och vegetabil oljor och fetter4,412,7
41 animaliska oljor och fetter0,70,2
42 vegetabiliska oljor och fetter2,39,3
43 beredda oljor och fetter samt vaxer1,43,2
5 Prod av kemiska och närstående industr297,8240,0
51 organiska kemiska föreningar24,536,2
52 kemiska grundämnen och oorg kemiska föreningar6,725,2
53 färgämnen och garvämnen10,18,6
54 medicinska och farmaceutiska produkter152,570,6
55 luktämnen, toalett- och rengöringspreparat14,522,1
56 gödselmedel, tillverkade2,74,4
57 plast i obearbetad form33,527,0
58 plast i bearbetad form13,016,0
59 diverse kemiska produkter40,329,9
6 Bearbetade varor, i huvudsak efter material334,6259,9
61 läder, lädervaror och beredda pälsskinn0,91,0
62 gummivaror12,320,7
63 varor av trä eller kork utom möbler8,113,6
64 papper, papp och varor därav100,620,4
65 garn, vävnader m m, utom kläder11,516,8
66 varor av mineral ämnen utom metaller10,823,7
67 järn och stål88,164,6
68 metaller utom järn och stål51,836,0
69 arbeten av metall50,563,3
7 Mask och apparater samt transportmedel830,4799,4
71 kraftalstrande maskiner82,749,7
72 maskiner för särskilda industrier87,048,3
73 metallbearbetningsmaskiner7,37,3
74 andra icke elektriska maskiner och apparater124,0107,3
75 kontorsmaskiner och ADB-maskiner25,364,7
76 tele-, radio-, TV-apparater, grammofoner, bandspelare o.d.75,5103,1
77 andra elektriska maskiner och apparater107,2161,3
78 fordon för vägar309,7237,3
79 andra transportmedel11,720,4
8 Diverse färdiga varor173,8228,8
81 mont byggn; VVS- och elinstallationsmaterial6,911,9
82 möbler, madrasser, sängkläder, kuddar23,726,8
83 reseffekter, handväskor och liknande artiklar2,74,5
84 kläder33,355,9
85 skodon6,513,6
87 mät- o kontrollinstrument m m41,541,8
88 varor för fotografiskt eller optiskt bruk, ur5,08,5
89 andra färdiga varor54,165,7
9 Övriga varor10,12,3
93 Industrianläggningar; leveranser till fartyg, flygplan och off shore-anläggningar avseende varor ur KN-kapitel 1-26 och 28-97; personliga flyttsaker m.m.0,70,3
96 mynt, ej utgör lagligt betalningsmedel0,00,0
97 icke-monetärt guld9,52,0
LADDA NER
Källa: SCB via Macrobond
Import och export fördelade enligt SITC (bortfallsjusterad)

Läs mer om:

Export och import över tid