Utbildning och forskning

I den här sektionen visas internationella jämförelser för ett antal faktorer inom utbildning och forskning. Det handlar till exempel om utbildningsnivå, utgifter för utbildning och forskning som andel av BNP, lärarlöner och patent.

 • Utbildningsnivå
  Internationella jämförelser av antal utbildningsår per person och befolkningens utbildningsnivå. Gymnasie-, högskole- samt forskarutbildning.
 • Studieresultat och provresultat
  Resultaten från OECD:s PISA-prov. Andel som går ut grundskolan i Sverige utan fullständiga betyg och resultat i nationella prov.
 • Investeringar i utbildning 
  Information om ingångslöner för lärare i ett antal olika länder. Även löneutvecklingen efter 15 år redovisas. Utbildningskostnader som andel av BNP samt kostnaderna per elev för elever i årskurs 1-6.
 • Forskning och utveckling
  Utgifter för FoU som andel av BNP samt finansiering av FoU i Sverige och internationellt. Internationell jämförelse av antal patent i EU, Japan och USA per miljon invånare.