Var finns första jobbet?

Industrin har länge varit en viktig inkörsport till arbetsmarknaden. En ny studie från IFAU visar dock att små företag idag blir allt viktigare språngbrädor in i arbete, särskillt för flyktinginvandrare och nyanlända. Det är här många får sina första riktiga jobb.

FAU har i studien ”Flykting- och anhöriginvandrades etablering på den svenska arbetsmarknaden” undersökt flyktinginvandrare och nyanländas integration på arbetsmarknaden under perioden 1990-2014, vilket bland annat omfattar de tre senaste flyktingvågorna till Sverige. Det man kommer fram till är att integrationen på den svenska arbetsmarknaden i vissa avseenden sett ungefär likadan ut under de senaste 25 åren. Det tar till exempel alltjämt lång tid innan majoriteten kommit in på arbetsmarknaden, i genomsnitt 15 år innan 80 procent fått sitt första riktiga jobb.

Var man först kommer i kontakt med arbetsmarknaden och var man får sitt första jobb har däremot förändrats över åren. Tidigare var industrin en viktig inkörsport och stod i början av 90-talet för nära 43 procent av de första riktiga jobben. Över åren har andelen dock sjunkit drastiskt och 2014 stod branschen endast för omkring 6 procent. En viktig anledning till detta är att industrin under denna period outsourcat uppgifter som inte hör till kärnverksamheten och därmed har många enklare jobb försvunnit. Viktiga branscher som istället har vuxit fram under tiden är framförallt olika typer av företagstjänster, hotell och restaurang samt vård och omsorg. 2014 stod företagstjänster för 25 procent av de första jobben i Sverige.

 

Inom företagstjänster är det framförallt städbranschen som sticker ut som undergrupp. Städtjänster står enskilt för cirka hälften av inträdena i branschen under perioden 1990-2014. Företagstjänster är en viktig bransch för både kvinnor och män, var man har störst sannolikhet att få jobb skiljer sig i övrigt åt. Studerar man de senaste 25 åren är det framför allt vård och omsorg som sticker ut som en språngbräda för kvinnor, där nära 25 procent har fått sitt första jobb. Generellt är flyktinginvandrande kvinnor överrepresenterade i branscher som är kvinnodominerande i samhället i stort. För männen har som sagt industrin tidigare varit en viktig inkörsport till arbetsmarknaden, men under senare år är det framförallt hotell och restaurang som tagit över.

En annan intressant trend som framkommer i studien är att flyktinginvandrare numera framförallt får jobb inom små företag. Integrationen på arbetsmarknaden har alltså flyttats från stora företag inom industrin till mindre företag inom tjänstesektorn. Tyvärr syns dock ännu inga tydliga tecken på att dessa förändringar ska ha kortat tiden det tar tills flyktinginvandrare blivit etablerade på arbetsmarknaden. I det avseendet är utmaningen densamma idag som för 25 år sedan.

    

Så räknas det första jobbet

 I IFAU:s studie skiljer man på det första jobbet och första kontakten med arbetsmarknaden. Det är först när en person har en årsinkomst som motsvarar hälften av en genomsnittlig årsinkomst hos en 45-åring som man anses fått sitt första riktiga jobb och gjort inträde på arbetsmarknaden. Läs mer om studien här.